Разпределени са квоти на четири нови участници в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове

Междуведомствената работна група за разпределение на квоти в Европейската схема за търговия с емисии /ЕСТЕ/ за периода 2008 – 2012 г. проведе заседание, на което бяха разпределени квоти на 4 нови участници – оператори на инсталации, влезли в експлоатация през 2009 г.
На днешното си заседание Междуведомствената работна група разпредели квоти за емисии на парникови газове на „Благоевград –БТ” АД, оранжерия „Грийнс” ООД – гр. Първомай, Керамичен завод „Разделна” – с. Разделна, област Варна, и „Старткерамика” ООД.

В одобрения от Европейската комисия Национален план за разпределение на квоти на емисии на парникови газове (НПРК) е оформен резерв за нови участници, съобразен с известните инвестиционни проекти към момента.
Законът за опазване на околната среда изисква изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации за категориите промишлени дейности, попадащи в обхвата на ЕСТЕ, да се предшества от издаване на разрешително за емисии на парникови газове /ПГ/. Квоти на нови участници се издават след издаването на актуално разрешително за емисии на ПГ и след въвеждането на инсталацията в експлоатация.
Разпределянето на квоти за емисии на парникови газове на нов участник не става на доброволен принцип, а се извършва от Междуведомствената работна група съгласно утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите Методически указания. Документът е публикуван на интернет страницата на МОСВ на ниво „Актуално”.
Съгласно указанията нов участник е:
• инсталация, получила разрешително за емисии на парникови газове след 1 януари 2009 г.;
• действаща инсталация участник в Схемата за търговия с емисии на ПГ, която е получила актуализирано разрешително за емисии на ПГ поради промяна в нейната характеристика или функциониране, или поради разширяване на инсталацията.

<!– |
–>