Разпределение и формиране на богатството

В стопанската практика нетния продукт на фирмите се разпределя между икономическите агенти според тяхната роля, или техните дейности. Именно този преразпределителен процес засяга индивидуалните богатства и е основа на данъка.

Анализ на отделните категории доходи. Внимание заслужават следните категории доходи.

1.Работната заплата, която най-общо казано е възнаграждение за труда. Но трябва да се разграничава:

–         Работната заплата в тесен смисъл на думата –възнаграждение   за труд

–         Работната заплата в широк смисъл на думата – включва социални помощи, пенсии.

–         Работната заплата като елемент на стойността. За тези, които организират производството работната заплата е елемент от разходите.

–         Заплатите, които се изплащат на ръководителите на фирмата. Те не се приспадат от общия продукт, тъй като се включват и са част от ?

–         Възнагражденията на персонала ?

2. Доходи от свободни професии / професионалните печалби /.Става

дума за лекарите, писателите, адвокатите.

3. Лихвата обикновено се определя като цена за използване на парите. За лицето, което я получава, лихвата най-общо е елемент на дохода и богатството. А за лицето, което я плаща, тя има характер на разход.

4. Рента. Тя съществува в резултата на “нееластичноста  на предлагането на един фактор на производството по отношение на неговата цена.”