Разположение на малкия и средния бизнес

В процеса на организационното приспособяване на новата дейност към условията на външната среда новият собственик неизбежно стига до онзи момент, в който теоретичните хипотези и конструкции, анализи и прогнози, изводи и оценки се пречупват през призмата на конкретното физическо разполагане на новата дейност. За съжаление в преобладаваща част от справочните пособuя за навлизане в малкия бизнес липсват практически съвети и правuла за избора на най-удобното място за разполагане на новия бизнес.

Може би една от причините за това е фактьт, че новите собственици тръгват по пътя на тези преди тях и естествено придобиват и същите грешки. Често те наемат магазини, които са фалирали поради лошо месторазположение, наемат складове, до които достъпът е затруднен или които твърде дълго време не са работuли, откупуват право на строеж, без да се проучuли възможността за захранване с електрическа енергия и вода, откриват производствена дейност във вилна зона, след което са санкционирани от съответните общински органи поради протести на околните собственици и пр.

Докато въпросът за месторазположението на новия бизнес касае примерно офиса, нещата не изглеждат толкова сложни и трудно решими. Но когато изборът се отнася до развиването иа производствена дейност, то тогава действителният избор е много по-сложен.

Изборът се определя от множество фактори и ограничители, които могат да бъдат групирани като:

• с пряко влияние върху локализационния процес.

Към тази група се включват природни фактори (земя, биоресурси, водни ресурси, климатични особености и други), икономически фактори (капитал, енергийни и суровини, производствена структура, социална и екологична инфраструктура. Тук могат да бъдат посочени още демографската структура, социалните фактори като заетост, социална подкрепа, социална структура и др);

• с косвено влияние върху локализационния процес.

Тук могат да бъдат посочени следните фактори: развитието на комуникациите и информационната инфраструктура, степен на специализация на производството и степен на зависимост от доставчици и снабдители, енергоемкост и трудоемкост на производството и пр.

В същото време съществуват и други подходи за локализиране, които се основават върху натрупания емпиричен опит в създаването на малкия бизнес. При създаването на малък тьрговски бизнес примерно особено полезни могат да се окажат съветите на експерти от управлението на малкия бизнес в САЩ. При локализацията на търговския бизнес имайте предвид следните фактори, съветват те:

• привличане на клиентите към съответната част на града или населеното място;

• интензивност на движението (автомобилно и пешеходно);

• допълващия ефект от функционирането на съседните магазини;

• удобство за паркиране и достьпност на обекта;

• определете характера на стоките, които ще продавате – бързопродаваеми, бавнопродаваеми и луксозни стоки;

• замислете се върху необходимостта от изучаване иа пътникопотока. Изяснете си   кои са вашите потенциални клиенти – по възраст, пол, доходи и пр. Наблюдавайте само тях;

• определете зависят ли продажбите от сезона или от други фактори при определяне на потенциалния брой клиенти;

• ако не сте намерили подходящото място за вашия бизнес, не прибързвайте с наемането или покупката му.

Независимо от това какъв ще е вашият бизнес считаме, че в процеса на локализация на бизнеса вие ще трябва да решите множество конкретни проблеми, част от които според нас са:

• какви ограничения произтичат от същността на новия продукт, вследствие на които можете да имате проблеми с околните;

• каква ще бъде организацията на новата дейност – локална или разпръсната (разпределена) структура;

• какъв е характерът на земята, определена (избрана) за месторазположение на дейността.

Проверка дали земята (парцелът) може да бъде използван за целите на дейността според териториално-устройствения план на съответната община.

Проверка на евентуалните тежести върху имота, като реституционен иск, незадоволени претенции на наследници, ипотеки и пр., които могат да възпрепятстват в определен момент вашата дейност.

В търсенето на оптимално решение за локализация на бизнеса не пропускайте да проверите следните фактори:

• ако наемате помещение, съставете така договора за наем, че да имате възможността при евентуална негова продажба да получите известен срок -примерно б м, за продължаване на дейността;

• проверете конкретните изисквания на съответните компетентни органи относно екологичните, санитарните, епидемиологични и пр. ограничения за съответния регион, прилагани към производствените и тьрговските дей­ности;

•оценете географското разположенuе на мястото спрямо доставчици, клиенти и на    тази основа определете цената на достъпността като производна от транспортните разходи;

• оценете осигуреността на месторазположението с електрическа енергия, вода, ВиК, телефон и пр.;

• проверете, ако мястото за локализация е бuло използвано за бизнес, защо са напуснали вашите предшественици. Направете си съответните изводи, ако предметът на бизнеса е сходен;

• оценете сигурността на избраното от вас място.

Така ще се застраховате срещу грешките, допускани често от собствениците на малък бизнес.