Размерът на облагаемата печалба

Размерът на облагаемата печалба се получава, като финансов резултат преди данъчното преобразуване, независимо дали е положителна или отрицателна величина, се преобразува чрез неговото увеличаване или намаляване за данъчни цели
Финансовият резултат преди данъчното преобразуване се увеличава със:
Сумата на дневните пари за командировъчни превишаващи определени с нормативни актове размери за държавните служители.
Начислените глоби, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативните актове.
Времената положителна разлика между сумата на счетоводните амортизационни квоти и данъчното признатите.
Разходи не свързани с дейността.
Вноските за застраховки “живот” и други подобни, които не са задължителни и не са регламентирани с нормативни разходи.
Разходи за подобрения, модернизация и реконструкция на дълготрайни активи, водещи до увеличаване на стойността им, но отчетени като текущи разходи за ремонт.
Липсите и брака на материални  запаси, с изключение на: когато е налице технологичен брак ; когато се наблюдава промяна  на физико –химичните свойства и което явление е регламентирано с нормативен акт.
Частично или цялостно унищожаване на материалните запаси от бедствия
Разходите, които са скрито разпределени на печалбата в полза на акционерите или трети лица.
Необложената печалба в резултат на невъзстановени провизии при събирането на съответните провизирани вземания.
Разходите, които данъчно задължените лица не могат да докажат с документи и други.
Финансовия резултат преди данъчното  преобразуване се намалява с:
Даренията в полза на образователни и здравни заведения, дарени в полза БЧК, за подпомагане възстановяването  на културни паметници и др. Даренията могат да са до 5% от положителния финансов резултат преди данъчното преобразуване.
Размера на дивидентите получени в резултат на разпределение на печалбата на местни лица или дружества.
Временните разлика и по – точно  с превишенията на данъчното признатите амортизационни норми над счетоводно признатите.
Производствените и потребителски дивиденти изплатени от кооперациите на член – кооператорите.
Приходите от лихви изплатени от данъчната администрация за надвнесени данъци и други.
Данъчни размери. Данъкът върху печалбата е в размер на 25% . Данъкът върху печалбата е в размер на 20%, когато облагаемата печалба за текущата година не надвишава  50 000 лв.
Данъка на общините е в размер на 10%
Данъкът на застрахователните и презастрахователните дружества е 7%, а за живото застраховането – 3%. Този данък е окончателен .
Данъкът върху представителните разходи, даренията и спонсорството, отчетени като разходи е 20%.
Данъкът върху социалните разходи и разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация  на леки автомобили е 20%.