Различия между връзки с обществеността и рекламата

Връзки с обществеността и рекламата също използват почти едни и същи комуникационни канали и средства за въздействие. Но въпреки това, помежду им съществуват редица различия, възникващи в процеса на тяхното организиране, постигане на цели и измерване на ефекта им. Като по-важни тук биха можли да се посочат ето тези:
а) PR преследват главно социални, по-малко икономически, но дълготрайни и по-далечни цели чрез изграждане на реномиран “имидж”, примерно за туристическото предприятие, място, район или страна, докато рекламата си поставя сравнително по-близки и предимно непосредствени цели – увеличаване на продажбите на стоките или услугите, изместване на конуренцията, разширяване на своите пазарни позиции и т.н.;
б) PR са преди всичко диалог, а рекламата се разглежда почти във всичките и форми на проявление като монолог;
в) PR използват по-често кратки анкети и сондажи, за  да могат да установят примерно общественото мнение, поведението и отношението на туриста-потребител, а за извършването на една рекламна акция са необходими специални пазарни проучвания за разкриване на конкуренцията, нейното поведение, използваните средства за въздействие, динамиката на цените, възможностите на производството и т.н.;
г) PR имат за предмет цялостната и всеобхватна дейност на заинтересованото стопанско предприятие, докато рекламата използва за свой предмет качеството и богатството на асортимента на стоките и услугите, техните потребителски свойства или други ценности, полезни и необходими да се знаят от потребителите – постоянни и потенциални;
д) PR си поставят задачат да съдадат и спечелят общественото доверие, а рекламата отговаря за задачата да овладее напълно пазара и да превърне фирмата в “абсолютен” манопол;
е) PR са една от най-важните функции на управлението от оптимално равнище в стопанското прадприятие, а с рекламата се занимават преди всичко специализирани органи, осъществяващи предлагането, каквито са: рекламните къщи, агенции и други по-малки звена;
ж) PR като дейност трябва да предшестват рекламата;
з) PR са обществена полезна дейност с  по-широк обхат от тоз на рекламата. Използваните от тях средства се вплитат и дълбоко проникват в структурата на туристическото стопанско предприятие, свързвайки всички негови функции с околната среда и обществеността.