Развод по семейно съгласие

ІІ самостоятелна форма на развод по бълг. Законодателство  – чл. 100 и 101 вр. Чл. 258 – 270 ГПК.

Изискванията за допустимост на развода по взаимно съгласие са  3 :

  1. чл. 100 изисква да е налице съгласие на съпрузите което трябва да отговаря на императивно посочените в закона правни принципи . / сериозно и непоколебимо взаимно съгласие… /  ако съда не констатира тези факти , отхвърля иска.
  2. Спазване на мин. законов срок от 3 год . от сключването на брака , за да е допустимо съгласието за развод
  3. Наличие на споразумение м/у съпрузите , което следва да отговаря на изискванията на чл. 101 СК .

-ВС още в тълкувателно постановление № 10 / 71 г. даде тълкуване на бланкетното понятие – сериозно и непоколебимо взаимно съгласие… /

Съгласието е сериозно – когато съда констатира ,че то не е резултат на временно случайно хрумване на емоционален изблик или сриф, а израз на осъзнатата нежелателност на брака.

Непоколебимо – волята на страните за развод да е категорична, окончателна, премислена.

Взаимно  – и двамата да са единодушни че желаят развод.

Към тези изисквания Матеева добавя още едно  – съгласието на съпрузите трябва да изразено пред съда ЛИЧНО .  Това изискване се извлича от чл. 259 А ГПК .

/ иск по 99 ал. 1  с пълномощно в което се възпроизвеждат клаузите на ал. 3 чл.99 ;

Налице е споразумение с пълномощното –нотариално заверени / , – Преодоляване на невъзможността единия съпруг да се яви лично.

Не може чрез изменение на иска  да се мине от една форма към друга  / от взаимно съгласие  към  развод  по вина /

Ако споразумението е подписано при грешка , измама ,  – /пороците във волята  в споразумението  са без правно значение  -правно иревалнтни  и съд.решение не може да бъде атакувано , развода е стабилен . Споразумението е договор и ако се атакува/  чл. 27 и ЗЗД / като порочно ,но то само  отключва възможността за делба на имущество.

Съд. Решение за развода има правно действие спрямо всички .

Споразумението е договор  чл. 21 ЗЗД –  има действие м/у страните, а спрямо  трети лица само в предвидените в закона случай.

Отсъствието на някое от условията прави развода недопустим. Ако се иска развод на 2 год. от брака  – иска ще бъде отхвърлен като процесуално недопустим.

Указанията относно споразумението по чл. 100  –  тълкувателно постановление на ВС   № 5 / 78 г.; тълкувателно решение   № 60 / 87 г ;

Допустимо ли е постфактум / след влизане в сила на съд.решение за постановяване на развода по взаимно съгласие /  страните да пререшават , въпроси които са регламентирали  със споразумение / фамилно име , ползване на сем.жилище, родителски права , имуществени отношения/ . Въпросите относно отношенията м/у съпрузи / лични и имуществени / не подлежат на уреждане. Не може да се променя размера на деля на бившия съпруг от СИО прекратена чрез развод.

При прекратяване на общността съпрузите имат равен дял  / чл. 28 ал. 3 – съда може да решава спор …. чл. 220 ГПК  м/у същите страни и на същото основание  не може да се предяви нов иск / силата на присъдено нещо /

СК допуска при изменения на обстоятелства  да се промени – издръжката на децата чл. 86 / , мерки относно родителските права , косвено въпроса свързан с ползването на сем.жилище./ чл. 107 /  ; Въпроса за издръжка м/у бивши съпрузи.

Правното основание за допустимостта на тези искове за изменение на уговореното със споразумение мерки  е в чл. 101 ал. 3 вр.чл. 86 СК .