Радиочестотен спектър: публична консултация относно бъдещата политика; среща на високо равнище на 22—23 март

Комисарят по цифрови технологии Нели Крус заяви: „Начинът, по който използваме радиочестотния спектър, влияе върху ежедневието на гражданите и предприятията, така че сега им даваме възможност да кажат думата си как би следвало да разпределяме достъпа до този оскъден ресурс. Техните отговори ще представляват ценен принос за разработването на ефикасна политика на ЕС в областта на радиочестотния спектър.“

Европейската комисия започна консултация относно стратегическите приоритети за програма на ЕС за политиката в областта на радиочестотния спектър през периода 2011—2015 г. Достъпът до радиочестотния спектър е от важно значение за огромна гама от дейности — от телефонията и радиотелевизионното разпръскване през транспорта до приложения в космоса. Широкият и равноправен достъп до радиочестотния спектър е от решаващо значение за да се гарантира, че гражданите на ЕС както в градски, така и в селски райони могат да се възползват от предимствата на цифровата технология. По-доброто използване на радиочестотния спектър би могло също така да придаде тласък на европейската икономика, тъй като въвеждането на бързи безжични услуги би повишило конкурентоспособността и растежа. Производителите, потребителите и другите заинтересовани страни са приканени да се включат в консултацията до 9 април. На 22—23 март Комисията ще проведе съвместно с Европейския парламент „Среща на високо равнище относно радиочестотния спектър“, на която ще бъдат обсъдени приоритетите на Европа в тази област.

Услугите, основаващи се на използването на радиочестотния спектър, допринасят с приблизително 300 млрд. EUR за европейския брутен вътрешен продукт, но понастоящем радиочестотният спектър не винаги се използва ефикасно. Оптималното използване на радиочестотния спектър би стимулирало нововъведенията и би спомогнало ЕС да въведе универсален широколентов достъп до 2013 г. Комисията приканва заинтересованите страни и потребителите за коментари относно политическите насоки за бъдещото използване на радиочестотния спектър в ЕС по следните теми:

•    икономическо възстановяване и растеж;

•    социално приобщаване и услуги за гражданите;

•    опазване на природната среда и на здравето;

•    приложения в космоса и безопасност на транспорта;

•    координация и преговори на международно равнище;

•    преразпределение на радиочестотния спектър и конкуренция.

Тази консултация ще подпомогне Комисията в изготвянето на проект на Програма за политиката в областта на радиочестотния спектър, която трябва да бъде представена на Европейския парламент и Съвета до средата на 2010 г.

Също така, на 22—23 март Европейският парламент и Комисията съвместно ще проведат в Брюксел „Среща на високо равнище относно радиочестотния спектър“, на която представители на Европейския парламент, Съвета и други заинтересовани страни ще обсъждат насоките на бъдещата политика в областта на радиочестотния спектър.