Работните групи в областта на водния транспорт започнаха работа

Две от създадените със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков работни групи в областта на водния транспорт проведоха първото си заседание.

Екипът, натоварен със задачата да изготви предложение за изменения и допълнения в Кодекса на търговското корабоплаване обсъди възможности, които да засилят интереса към плаването под българско знаме. Основен акцент в дискусията бе поставен на проблемите, свързани с подобряване на инвестиционния климат: доразвиване и усъвършенстване на института на морската ипотека; усъвършенстване уредбата на регистрацията на корабите; необходимостта от разработване на материята на морските искове; нуждата от по-детайлно разработване на трудовоправните отношения с членовете на корабните екипажи; разследването на произшествия в морския транспорт и др.

Всички присъстващи подкрепиха идеите и се обединиха около виждането, че освен промените в заключителния доклад на работната група следва да се изложат и идеите за изработването на изцяло нов нормативен акт, регламентиращ корабоплаването. Изказани бяха становища за необходимостта от изработването на отделни закони, уреждащи плаването по море и по вътрешни водни пътища, предвид спецификата на всяко едно от тях.

Другата работна група, която проведе първото си заседание, има за цел да изработи предложение за ясна, последователна и непротиворечива нормативна уредба по всички въпроси, обект на регламентация от Морската трудова конвенция от 2006 г. На заседанието бе взето решение да се направи предложение за изменение на Кодекса на търговското корабоплаване, в който да бъдат установени норми, регламентиращи полагането на труд на борда на кораб и транспониращи изискванията на конвенцията. Беше одобрено също и предложение за създаване на фонд, който да се използва при невъзможност на работодателя да изплати обезщетение. Относно „Компенсацията на моряците при погиване или потъване на кораба“ бе постигнат консенсус при случаите, в които на моряка не бъде предложен нов договор в рамките на 15 дни или трансфер на друг кораб, корабопритежателят да бъде задължен да изплати парични компенсации.

В състава на работните групи участват както представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА „Морска администрация“, ДП „Пристанищна инфраструктура“, така и браншовите организации от сектора.