Първото за 2010 г. заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по превенция на престъпността се проведе днес в Пловдив

“Нашата мисия е да приемем и прилагаме цялостна политика за превенция на престъпността, която да доведе до подобряване на качеството на живот и засилване на чувството за лична безопасност на отделния човек|” – каза при откриването заместник министърът на вътрешните работи Веселин Вучков

Първото за 2010 г. заседание на Държавно-обществената консултативна комисия за превенция на престъпността с председател министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов,  се проведе днес в Пловдив. То бе открито от нейния заместник председател –  Веселин Вучков – зам.министър на вътрешните работи. “Нашата мисия е да приемем и прилагаме цялостна политика за превенция на престъпността, която да доведе до подобряване на качеството на живот и засилване на чувството за лична безопасност на отделния човек|” – каза зам.министър Вучков пред присъстващите членове на комисията. Той очерта и основните стратегически цели на комисията, които са свързани с необходимостта от координиране и разширяване на политиките  за превенция и използване  на партньорството като институционално средство.
Превенцията на престъпността – като понятие, възприето от европейските  институции – включва всички предприемани качествени и количествени мерки, които целят намаляване на престъпността и на чувството за несигурност у хората. Именно в този контекст ще се съсредоточи бъдещата работа на Държавно-обществената комисия по превенция.
Необходимостта от прилагането на партньорския модел за превенция на престъпността,  съвместните действия между държавните институции  и най-широк кръг от публичния и частния сектор,  създаване на възможности за по-добро координиране и развитие на инициативите за превенция, повишаване информираността и активността на обществото – са част от дискутираните  по време на срещата въпроси.
В заседанието взеха участие членовете на комисията: зам.министрите на образованието, културата, представители на министерствата на правосъдието, транспорта, икономиката, физическото възпитание, младежта и спорта. Тук бяха и председателят на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, както и председателят на Българската търговско-промишлена палата и зам.-председателят на Стопанската камара, на Съюза на юристите и БЧК.  Европейската мрежа за превенция на престъпността и Центърът за изследване на демокрацията, както и Националното сдружение на общините бяха част от неправителствените организации, участвали в дебатите. Началникът на кабинета на министъра на вътрешните работи, директорите на главните дирекции “БОП” и “Охранителна полиция”, ректорът на Академията на МВР,  заместник-директорът на “Криминална  полиция”, директорът на ОДМВР – Пловдив   представляваха МВР.
За първи път представители на институции и неправителствени организации в такъв състав се събират и дискутират заедно основни въпроси, свързани с изготвянето на проучвания и периодични доклади за равнището и тенденциите на престъпността в страната, конкретни мерки за превенция на различните видове престъпления, както и препоръки за подобряване на координацията и взаимодействието между членовете на комисията  – държавни институции, граждански  сдружения и отделни личности.  Доближаване до най-широките слоеве на обществеността, поставянето на обикновените хора във фокуса на формите и методите на превенция, постигането на обществен консенсус – това са само част от условията за постигането на реален обществен отпор срещу престъпността.
В края на заседанието бе приет План за работата на Държавно-обществената комисия по превенция на престъпността за 2010 година.