Първоинстанционният съд

Първоинстанционният съд е създаден след 1989 г. с цел да раз­шири зашитата на правата на европейските граждани и предприе­мачи. Той се състои от поне един съдия от страна- членка, като броят на съдиите се определя от Европейския съд. Мандатът им е 6 години, като на 3 години съставът се обновява. Те си избират председател с три годишен мандат и определят правила за прилагане на проце­дурите. Първоинстанционният съд решава следните спорове:

*между физически и юридически лица за отмяна на актове на институциите на Съюза

*между предприемачи и асоциации на предприемачи съгласно ЕОВС;

*договори от публичен или частно правен характер, сключени от Общността, когато съдържат клаузи за арбитраж;

*административни спорове между институциите и техния персонал.

Решения по определени случаи могат да гр обжалват в Европейския съд.