Първично и производно придобиване.

Гр.пр. последици на различните юридически факти се характеризират с голямо разнообразие. Някои от тях представляват  пораждане, изменение, погасяване или прекратяване на субективни граждански права и задължения.
Юридическите факти и фактическите състави, които имат за последица пораждане на субективни права в имуществото на гр.пр. субекти се наричат придобивни основания. Юридическите постъпки също са уредени, като придобивни основания.
Съществено значение за юридическите факти – придобивни основания е деленето им на първични /оригинерни/ и производни /деривативни/. Разграничителният признак е дали придобиването въз основа на тях зависи от притежаването на определено субективно право от др. пр. субект. При първичните основания за придобиването на субективни права не се изисква освен осъществяването на юридическия факт или фактическият състав друго лице да е притежавало определено субективно право. Приобретателят не основава своето право на съществувало преди това чуждо право. Но за първичното придобиване не се изисква непременно да се придобива право, което преди това да не е съществувало, в повечето случаи правото е било притежавано от друго лице, но за първичното придобиване няма значение дали и от кого то е било притежавано. При първичното придобиване субективното право се придобива чисто от всякакви тежести въпреки, че в имуществото на своя предишен притежател то е било обременено. За производното придобиване е характерно, че едно субективно право, което  е било притежавано от един правен субект или преминава изцяло в имуществото на друг или от него се извежда друго субективно право по – тясно по съдържание в полза на друг правен субект. Законодателят не изисква при произовдното придобиване правата на праводателя и на правоприемника да се покриват по вид и съдържание. Придобитото право може да е от друг вид и с по тясно съдържание.
При производното придобиване, за разлика от първичното, съществува необходима зависимост м/у придобиването  и определено субективно пправо, притежавано от точно определено лице. Последното е обуславяща придобиването правна предпоставка. Ако тя липсва не настъпва и производното  придобиване  от друг правен субект. В праактиката преобладаващия брой придобивни основания са производни, като например сделките, наследяванията и др.