Пълнолетието като условие за брак .Наличност на друг брак като брачна пречка

Абсолютно услови за валиден брака е пълнолетието на брачните партньори – чл. 12  / 18 годишна възраст /  От 1953 г. бълг.законодателство установява единно брачно пълнолетие за лицата от двата пола.- При действието на екзархийския устав брачно пълнолетие за жената е 17 г. , за мъжа – 19 год.

От този принцип нашия закон допуска  изключение регламентирано в чл. 12 ал. 2 – санитарния минимум под който не може да се слезе  е навършване на 16 год. На лицето. Ако е навършило 16 , но не навършило 18  закона разрешава да се сключи брак с разрешение на председателя на районния съд по местоживеене. В тази охранителна процедура  / по даване на съдействие  от страна на съда /  Съда задължително трябва да изслуша непълнолетния съпруг . Явява се пред съда за да се направи психофизическа преценка  на непълнолетното лице. Съда не е длъжен да се съобрази със становището на родителите. Родителите може да се явят в съда , а може и да изпратят писменно становище.

ПРИ никакви обстоятелства лице  ненавършило 16 год. НЕ МОЖЕ ДА СКЛЮЧИ БРАК

Правните последици от встъпване в брак на непълнолетния се изразяват в еманципация на непълнолетния съпруг . Тази фигура е уредена в чл. 12 ал. 3 от СК . Непълнолетния със встъпването си в брак става дееспособен с едно единствено ограничение , за да се разпорежда  с вещни права  с недвиж. Имоти се нуждае от разрешение  от РС.

Наличие на друг брак като брачна пречка

Чл. 13 ал. 1 т. 1 –

Основанието и реда за прекратяване на брака се регламентира в чл. 94 и следващи на СК . 1. място – прекратяване на брака е със смъртта на някой от съпрузите. , ако обявения за починал се върне – БРАКА НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА АВТОМАТИЧНО . Той се прекратява съгл. Чл. 17 . Мнимия вдовец – е свободен да сключи следващ действителен брак.

2.място  – с влязло в сила решение  за развод

3.място  – с влязло с сила  решение за унищожаване на брака .

Това че непрекратения брак е унищожаем  не го лишава от ролята на брачна пречка по смисъла на чл. 13 ал. 1 т. 1 СК .

Съгл. Чл. 96 ал. 2 СК  никой не може да се позовава на унищожаемостта на брака докато тя не бъде постановена от съда с влязло в сила решение.  Нарушаването на тези брачни забрани свързани с наличието на друг непрекратен брак влече недействителност на последващия брак  при това тази недействителност е безсрочна . Съпрузите по този брак са заложници на съпруга от предходния брак .  Нарушен е чл. 46 от Конституцията.

Единствения начин да се санира втория брак е предходния брак  да бъде прекратен – чрез развод, да почине съпруга или унищожаване .