Публична продан (ПП) – проданта е публична, защото за участие в нея се поканват неограничен кръг лица

1. СИ прави обявление с данни за имота най-късно 7 дни след описа и оценката (ако те не са обжалвани) и го разгласява чрез поставяне в канцеларията, в кметството п на самия имот. Денят на разгласяването се отбелязва в протокол.
2.  IIII продължава един месец – в обявлението се посочват началният и крайният ден.
3.  ПП се извършва и канцеларията пи СИ чрез тайно наддаване. То се извършва чрез наддавателни предложения (НП). НП е отправено до СИ изявление на наддавача, че иска да му бъде възложен имотът срещу предлаганата от него цена. Условията за валидност на НII се сочат от чл. 378 и 379):
–  да изхожда от лице, което може да участва в ПП (не могат длъжникът, неговият законен представител, длъжностните лица от канцеларията на СИ н лицата по чл. 185 ЗЗД.
–  пълномощното на представителя да бъде писмено.
–  наддавачът да е внесъл задатък в размер 10% от оценката.
–  предложената цена да не е по-ниска от оценката.
–  НП да бъде написано е цифри и думи и подадено в запечатан плик.
– да бъде направено преди приключване на ПП – до края на работното време на последния ден от срока.
4.  В 9,00 ч. на следващия работен ден СИ обявява постъпилите ПП в присъствието на явилите се наддавачи, за което съставя протокол. СИ обявява за купувач този, който е направил най-високо валидно НП. Ако най-високите са повече от едно – жребим. Купувачът се обявява от СИ в протокола, който се подписва от него (чл.380 ал. 1).
5. Възлагането на имота става от СИ, ако обявеният купувач в 5-дпевен срок внесе цената. Възлагането има вещноправно действие – прехвърля върху купувача правата, конто длъжникът е имал върху вещта – от деня на извършването му.
ПП на недвижим имот е деривативно основание за придобиване на собственост (чл.384 ал.2 и чл.387) – за разлика от движимите вещи..
6.  По своето правно естество ПП не е договор за продажба, а едностранен властнически акт на СИ, който прехвърля имота въпреки волята на длъжника, при наличието на НП. ПП се различава от продажбата не само но фС, но и по правни последици: купувачът става собственик само след плащане на цената; ПП не може да бъде развалена поради евикция или скрити недостатъци, но може да бъде отменена чрез
обжалване.
Не може да се обжалва възлагането въз основа на недостатъци на предходните действия. Може само при нарушение на изискванията за собствената му валидност (напр. възлагане на лице, предложило цена под оценката). Някои пороци на възлагането (непредставяне на задатък и липса на пълномощно) се санират, ако купувачът плати цената.
Ако възлагането не бъде обжалвано (постановлението на СИ е влязло в сила), ПП може да бъде оспорена само по исков ред, и то при 2
недостатъка:
–  когато е възложен на лице без право на участие в наддаването
(недействителност);
– когато е възложен без купувачът да е платил цената (разваляне); 7. Владението купувачът получава след като възлагането влезе в сила,
бъде вписано и той удостовери, че е внесъл таксите за прехвърлянето и за вписването. Тогава се извършва въвод във владение на имота – срещу който и да е владелец. IV. Усложнения.
1.  Когато в срока за ПП не са направени валидни предложения, тя се смята за нестанала и взискателят има 3 възможности:
а) в 7-дневен срок да поиска нова ПП;
б) в 7-дневен срок да поиска той да бъде обявен за купувач и да му се възложи имотът в изплащане на вземането при цена, равна на оценката;
в) ако не направи нищо в срока, имотът се освобождава от изпълнение (но по-късно може отново да започне).
2.  Ако обявеният за купувач не внесе цената в срок, настъпват
последиците на развалена ПП: разваля се облигационното отношение между обявения за купувач и длъжника; купувачът губи задатъка, който се използва за удовлетворяване на взискателя. СИ поканва наддавача, който е предложил следващата най-висока цена и не си е изтеглил задатъка. Ако той не приеме или не внесе цената – следващия и т.н.
3.  Ако имотът е възложен на лице без право да наддава (чл.379) -абсолютна недействителност на ПП = на нищожност, не може да се санира. Последици: купувачът не става собственик, платената цена се използва  за   удовлетворяване   на   взискателя.   Обявяването  на недействителността става но исков ред, а не от СИ.
4.  ПП на чужди вещ не прави купувача собственик, защото е деривативен способ – спрямо истинския собственик е относително недействителна. За другите обаче е действителна, освен ако с решение със СПН се установи, че друг е собственикът, тогава – евикция.
5.  ПП на ипотекиран имот – особености има, когато ПП е предприета по искане на взискател, който не е ипотекарен кредитор. Съгласно чл. 389 СИ уведомява ипотскарния кредитор за опна и ПП на имота. Макар че няма ИИ, той става страна с правата на взискател в случаите на чл. 382 и 383 (при нестанала ПП).
6.  ПП на съсобствен имот за дълг на един от съсобствениците (чл. 388) – имотът се описва изцяло, но на ПП се изнася само идеалната част на длъжника. Ако останалите съсобственици се съгласят писмено – може да се продаде целият имот – така ПП има ефект и на делба.
Няколко въпроса, които не са включени в конспекта: Запор и изпълнение върху вземания на длъжника