Публикуван е проект на закон за данък върху застпахователните премии

Проектът на Закон за данък върху застрахователните премии въвежда облагане с данък на застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори. Предложението за нов данък не променя съществуващия ред на данъчно облагане на печалбата на застрахователите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане.

Предложеният нов данък е в съответствие с разпоредбата на чл.157 от Директива № 2009/138/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 25.11.2009 г. относно   започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност. Посочената разпоредба дава възможност всеки застрахователен договор да подлежи на облагане с косвени данъци и парафискални такси върху застрахователните премии в държавата членка, в която е разположен рискът или в държавата членка, в която е покрито задължението. Директивата допуска всяка държава – членка да разработи и въведе национален механизъм, като за същия не се поставят специални изисквания.