Публикуван е месечния бюлетин „държавен дълг” за април

Съгласно воденият от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг, същият в края на април възлиза на 4924.5  млн. евро, от който вътрешният е 1 567.4 млн. евро, а външният е 3 357.1 млн. евро. В номинално изражение дългът бележи нарастване приблизително с 72.8 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец. Нарастването на дълга се дължи основно на новото вътрешно финансиране чрез емисии на ДЦК, както и на валутно курсова разлика.

В края на отчетния период, делът на държавния дълг към БВП* възлиза на 14.2%. Нарастването е в размер на 0.2 процентни пункта спрямо март. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 9.6%, а на вътрешния държавен дълг  е 4.5% от БВП.

В структурата на държавния дълг в края на периода, вътрешните задължения заемат дял от 31.8 %, а външните – от 68.2%.

В края на април  валутната структура на дълга достига следните стойности:

  • 18.8% – в щатски долари;
  • 54.8% – в евро;
  • 23.6% – в левове;
  • 2.8% – в други валути.

Извършените погашения през април възлизат на 21.7 млн. лв.

По отношение на валутната композиция на плащанията от началото на годината, най-съществен е делът на тези в лева, който е  61.9%, следван от 27.5% в евро и 9.8% в щатски долари.

Държавногарантираният дълг през месец март достига до 622.4 млн. евро.

В номинално изражение държавногарантираният дълг бележи нарастване приблизително с 3.9 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец. Нарастването на държавногарантирания дълг се дължи основно на  полученото през месеца финансиране. Съотношението държавногарантиран дълг/ БВП е в размер на 1.8%.