Психично болен застрашен от задушаване, анима – дъх и душа

В сравнение с дишането нито един друг телесен процес не из­разява толкова ясно нашето психично здраве и състояние и не се въз­приема толкова непосредствено от останалите чрез мимика и жестове, глас и говор. Защото те зависят в крайна сметка от дишането. От дълбочината, бързинзта и равномерността, респ. неравномерността на дишането, се разбира как се чувствува един човек, без даже да го виждаме.

Старите гърци са локализирали „душата“ в диафрагмата. Латинската дума „анима“ не случайно означава едновремен­но и дъх и душа. В много изрази в разговорния език откричаме наблюденията за влиянието на душевните вълнения вър­ху начина на дишане. Едно разтърсващо съобщение ни кара да ни „секнат дъхът“ или говорът. Можем да се „покашля­ме“ многозначително и т. н. Както радост, така и болка ни карат да хълцаме и хлипаме. Една криминална история мо­же да ни държи в „спиращо дъха напрежение“.

Пренасянето и регистрирането на дихателните движения върху покрит със сажди валяк приндалежи към историята на физиологията и се причислява към първите експерименти за изследване на телесния израз на психичните процеси. Една особеност на дишането в сравнение с другите веге­тативни органни функции е тази, че то може да бъде контро­лирано както съзнателно, така и несъзнателно. Затова с ди­шането, както и с мимиката, може да се симулира, да се раз­играва театър, да се хълца, стене, въздиша, кърти, хлипа, да се ими­тира определено душевно състояние или да се вживяваме в него.

Изразяването променя също така преживяването. И двете са свързани по нервен път помежду си. Който прави тъжна физиономия, става тъжен. Смехът те прави весел, даже и пре­ди това да не е имало причини за това. Тези неща се изпол­зват в т. нар. изразна терапия.

Дихателната дейност на голям кръг лица била изследвана подробно от група изследователи. При 80 % от всички веге­тативно лабилни тя е била смутена. Говори се за нервно-дихателен синдром.  Нервните хора дишат най-често неравно, понякога с вмъкнати хълцащи вдишвания като при къртенето или хъркането. Те имат чувство на стягания, усещат притискане като в „корсет“, от който не могат да си поемат достатъчно въздух. Така възниква впе­чатлението за повърхностно дишане. Най-често при психична възбуда се диша твърде енергично и дълбоко, именно поради чувството за недостиг на въздух. Стига се до хипервентилация, която от своя страна предизвиква алкалоза, т. е. увели­чаване на базите (основите) в кръвта и може да доведе до гърчови състояния на мускулатурата (тетания). Ръцете заемат позата на „акушерска ръка“, крайниците стават студени, съзнанието е замъглено.

Много от нервните пациенти, и то предимно жени, покрай другите оплаквания страдат и от чувството за задавяне. Струва им се, че имат „буца в гърлото“. Те предполагат, че им е увеличена щитовидната жлеза, имат разрастване на сливиците в устата или прораснал и притискащ въздухонос-ните пътища тумор и съответно търсят специалисти по уши-нос-гърло или хирург. При това този симптом, който се на­рича глобус хистерикус, се появява най-често само при въз­буда или ако се мисли за него.

Също така безобидно е и случайното нервно кашляне. Под формата на покашляне то е израз на притеснение при гово­рене пред публика и може да стане привичка, която покаш­лящият да не забелязва, но да пречи на слушателите или да ги забавлява. Понякога позивът за кашляне се фиксира ус-ловнорефлекторно като реакция спрямо една нежелана си­туация от живота, която случайно е започнала с простудно заболяване и кашлица.

Лошият въздух, непоносимият климат, влажността, опре­делени видове прах например създаден от кърти чисти извозва и други подобни вещества биват обви­нявани за едно от най-честите и с най-тежки последици на­рушения на дишането — бронхиалната астма. Причисляват я към алергиите. Алергените са вещества, чиито нищожни части при контакт с алергичните, т. е. свръхчувствително реа­гиращите органи, могат да предизвикат алергична реакция. В случая това е лигавицата на дихателните пътища.

Свирещото дишане на астматика може да бъде чуто отда­леч. При астматичен пристъп той се бори за въздух като един задушаващ се човек. Издишването също му се отдава трудно и след това той се опитва веднага енергично да вдиша. При това си прибира коремът и всъщност не извършва целесъобразни дихателни движения. Диафрагмата е стегната и изпъната. По време на пристъп вследствие на недостига на въздух той изпитва смъртен страх и живее винаги под запла­хата от нови пристъпи. Колкото по-дълго продължи страда­нието, толкова по-ясни стават (даже видими на рентген) из­мененията, които настъпват в стените на бронхиолите. Всички дихателни органи, даже и сърцето, са въвлечени и страдат. Между другото се образува и емфизем, раздуване на бело­дробната тъкан. Продължителният пристъп — астматичният статус, може да завърши и със смърт. С болестта не трябва да се шегуваме и на нея са посветени много изследователски трудове. Астматиците се тестуват, за да се установи към кои вещества реагират алергично. Често домашните животни се отстраняват, старите меки мебели се продават, тапетите се свалят и жилището се обновява, избягват се контактите с брашно, определени видове цветя, хранителни продукти, текстилни изделия и много други неща, на които се приписва алергично действие и чието докосване предизвиква пристъпи.

Тук нито трябва, нито може да се дискутира дали брон­хиалната астма действително винаги е само алергия. Днес няма съмнение по въпроса, че психичните фактори играят значителна роля за възникването, протичането и  лечението и че много астматични пристъпи имат психогенно естество. По този въпрос съществува вече много обширна литература. От друга страна, е установено, че психичните основания на стра­данието са много скрити и заплетени, много трудно могат да бъдат открити от астматика и затова той не вярва и се про­тивопоставя на всички опити за психологични обяснения на неговата болест.