Психични натоварвания – от какво се покачва кръвното налягане?

Един 43-годишен пациент се лекува за високо кръвно наляга­не от години и получава съответно понижаващи налягането ме­дикаменти. Хипертонията му все пак е лабилна и стойностите на-систоличното и диастоличното налягане са променливи. Не се откриват промени в бъбреците или някъде другаде. Най-на­края се установява, че кръвното налягане закономерно става нормално по времето, когато неговият шеф, проявяващ се като диктатор, с когото той делял една работна стая, е в отпуска или отсъствува по някакви други причини.

При този пациент се отнася за един честолюбив, лесно ра­ним служител, който не се противопоставял срещу наранява­щите изказвания и несправедливостите, а „поемал всичко на­вътре“. След като началникът му поел друг отдел, кръвното налягане на нашия пациент стана нормално и се покачваше само при психични натоварвания.

Всеки лекар познава колебанията на кръвното налягане, пре­ди всичко покачването на систоличното при къртене и при възбудени пациен­ти. Затова стойностите, измерени в консултативния кабинет, имат само условно значение. Живачният стълб на апарата за измерване на кръвното налягане може обаче да служи за „ба­рометър на афектите“. Кръвното налягане на студентите се по­вишава с приближаването на изпита.

Даже при кучета и маймуни се покачва кръвното налягане, когато животните се дразнят, пред тях се слага храна, а след това се отнема. Физиологът проф. Хехт съобщава един инте­ресен опит: „Двойка маймуни, която е живяла дълго време заедно, се разделя, като мъжката се изважда от клетката, в която е живяла до този момент. Преместването се прави та­ка, че все пак двете маймуни да могат да се наблюдават. При женската се пуска друга мъжка маймуна. Отделеният от самката мъжкар трябва да наблюдава любовната игра на своя конкурент. В началото това предизвиква състояние на голяма възбуда, която след няколко седмици се кърти и сменя със състояние на изразена депресия (болест на настроението). След още няколко седмици по коронарните съдове, които снабдяват с кръв сърдечния мускул, се откриват значителни промени. Едновременно с това се повишава кръвното наля­гане. Колкото по-дълго време животното трябва да понесе „състоянието на ревност“, толкова по-тежки стават болестни­те промени в сърдечно-съдовата система и толкова повече се стабилизира болестното увеличение на кръвното налягане. В някои случаи на експериментално предизвикана ревност за­боляването на сърдечно-съдовата система завършва със смърт. Тези познания, добити от опитите с животни, позволяват да се правят определени заключения по отношение на наруше­нията, свързани е междуличностовите отношения при хората“.

При хората както при експеримент, така и в живота се наб­людава къртене и повишаване на кръвното налягане, когато ядовете и яростта не са отреагирани, а се „преглъщат“. Към тези не­ща хипертониците реагират по-силно от здравите.

Социално-психологичните основи на хипертонията пролича­ват между другото много ясно и от следното. Цветнокожото население в южните щати на САЩ, което е подложено на не­справедливости и потискане вследствие на расовата дискри­минация, е засегнато два и половина пъти по-често от хипертония в сравнение с бялото. Между африканците тази болест по-рано се е срещал изключително рядко.

В кръвното налягане се отразява нагласата на организма към предстоящите действия или само към тези, които си пред­ставяме, че предстоят. Ако те не се изпълнят, остава неотреагирано напрежение, кръвното налягане се повишава. Затова от него са засегнати повече хората от описания вече тип. При хипертониците в сравнение със здравите се открива явно пре­обладаване на възбудните процеси. Физиологично функцио­налното повишаване на кръвното налягане се получава от за­действуваното по нервен път стеснение на артериолите, при което налягането на намиращата се там кръв се повишава.

В началото повишеното кръвно налягане не довежда до ни­какви оплаквания. Все пак болните от хипертония са застра­шени повече от другите от удар и немалко от тях следят сво­ето кръвно налягане със загриженост именно поради това.

В САЩ на обществени места са монтирани автомати, кои­то приличат на автоматичните теглилки. В тях се пуска монета и могат да измерват кръвното налягане. Лекарите про­тестират срещу това, но бизнесмените умело се противопоста­вят. Най-често ги употребяват хипертониците, и то доста че­сто. При всяко следващо измерване нерядко стойностите са по-високи. Напрежението от очакването за лошия резултат, за който се страхуват, психогенно повишава кръвното наляга­не преди всяко измерване. Документираното покачване на на­лягането следващия път повишава психичното напрежение.. Така възниква един „омагьосан кръг“.

Подобно нещо става при някои пациенти по време на кон­тролни изследвания. Отговорът на въпроса, колко му е кръв­ното налягане, не го ползува с нищо, даже и да има съмне­ние, че лекарят ще премълчи само ако има влошаване на здравето.

По-често се срещаме с нервно-психично лабилни пациенти, преди всичко пациентки измежду по-младите жени и момиче­та, които са с ниско кръвно налягане. Те често се водят с диагнозата хипотонична дисрегулация на кръвообращението, което всъщност е само едно описание. Дисергулацията се на­рича ортостатична, когато при по-дълго стоене или сутрин при рязко изправяне от леглото кръвното налягане спадне. Таки­ва пациенти се оплакват от чувство на световъртеж и причерняване пред очите.

Това, че една слабост на кръвообращението може да бъде предизвикана и чисто психично и че това зависи от чувстви­телността и впечатлителността на човека, е известно на всич­ки. Някои побеляват като платно, даже изпадат в безсъзна­ние, когато видят някой ранен да кърви, други получават за­майване и световъртеж при всяка внезапно настъпваща си­туация, за която не са подготвени и в която са „попаднали“..

Колапс на кръвообращението при лоша новина съвсем не рядкост. При ретроспективен анализ на обстоятелствата, при които възникват такива слабости на кръвообращението, обик­новено не е толкова сложно да се установи дали и какви пси­хични фактори стоят зад това.