Психична защита

психо защитаВ нашето прекрасно за живеене време разполагаме с повече познания за мистериите на Природата от когато и да било в човешката история. Много от онова, на което на­учната общност се присмиваше, сега трябва да бъде разг­леждано наново в светлината на модерната метафизика. Ние знаем повече за човешката същност и нейните способ­ности от когато и да било преди. Знаем, че човешкото тяло е биохимична, електромагнитна енергийна система със способност да влияе и да бъде повлиявана от много повече неща, отколкото някога сме си представяли.

Теоретичната идея за атома днес е научна реалност и ние разбираме все повече за психо-структурата и потенци­ала на човешкия ум, отколкото някога сме си представяли. Научните области вървят ръка за ръка с алхимичното. Поз­наването на всеки аспект от човешкия живот – физически и духовен – в наши дни е достигнало до големи дълбини.

Мистични познания, магически учения и духовни прозре­ния се изучават отново и отново и се възприемат в светли­ната на модерната наука и тази информация е на разполо­жение на широката публика както никога преди.

На даден етап от нашето израстване и еволюция ця­лата информация ни помага да открием, че в живота и в нас самите има нещо повече от онова, което е осезаемо и видимо. Започваме да осъзнаваме, че самите ние сме про­явления на енергията с всичките й присъщи възможности.

Науката откри, че когато материята се разпада на атоми и податоми, атомите, които образуват клетките и молекулите на живота, съвсем не са плътни. Те се състоят от електрони и протони – неуловими енергийни трептения, които са в непрекъснато движение. Начинът, по който се събират като свързващи се вълни от енергия, образува без­крайното многообразие на живота и материята.

По същество, всичко е енергия и нищо не може да бъде унищожено; но енергията може да се променя, насоч­ва и трансформира под въздействие на различни влияния. Ако не осъзнаваме това, нашата собствена същност, собст­вените ни енергийни системи могат да бъдат променени, насочвани и дори трансформирани по неуловим, но напъл­но реален начин.

Модерната наука често ни показва как ни се отразя­ват невидимите влияния. Звукът е вълна от енергия, която въздейства и влияе върху нашата енергийна същност и притежава способността да променя и засяга нашето здраве за добро или зло, често без изобщо да го разберем. Въпре­ки че не можем да видим звука, повечето от нас могат да разберат, че дадени звуци ни успокояват или вълнуват.

Например, признато е, че силата на звука причинява голям брой физически и емоционални дисбаланси и болес­ти. Децибелът е мерната единица за сила на звука. Един децибел е най-лекият звук, който можем да доловим, като нежен шепот, но едва през последните 50 години общест­вото като цяло достигна до 90 децибеловия обхват.

Децибелите се усилват в логаритмична прогресия. С други думи, 10 децибела са 10 пъти по-силни от един де­цибел, но 20 децибела са 10 пъти по-силни от 10-децибеловия обхват или 100 пъти по-силни от онзи първо­начален шепот. Сто децибела са милиард пъти по-силни от един децибел. Затова 90-децибеловото ниво на съвремен­ното общество се равнява на звука от влак, навлизащ в станция на метрото. Сто децибела се равняват на звука от 10 навлизащи влака, докато 110 децибела се равняват на звука от 100 пристигащи влака. В даден момент от деня повечето от нас са изложени на въздействието на множест­во звуци в този обхват. Последиците могат да бъдат доста точно определени – в нас и нашите енергийни системи се трупа и се поражда увеличаващ се стрес.

Точно както всяка клетка в човешкото тяло е звуков резонатор, със способността да откликва на силата на вся­какъв звук, така и човешката същност може да откликва на всякакви неуловими влияния. Сред тях са електричеството, магнитните полета, ароматите, честотата на трептене на светлината, химикалите, енергията на мислите, -дори на енергии, идващи от други реалности, които определяме ка­то духовни.

Следователно, когато говоря за психична защита, ня­мам предвид странните форми, които приемат психичните явления, които толкова често биват интерпретирани пог­решно от развлекателната индустрия. Имам предвид защи­тата и балансирането на всички енергии, които изграждат нашата човешка психика. Това включва защита на нашите физически, емоционални, мисловни и духовни енергии от външни и зловредни влияния.

Всеки ден върху нашето тяло, ум и дух действат неу­ловими влияния, за много от които дори не подозираме.

Авторите на реклами комбинират звук и образи, за да ни развълнуват емоционално, убеждавайки ни да закупим техните продукти. В магазините се използват аромати, за да манипулират умовете и емоциите ни, за да ни внушат, че в пазаруването няма нищо лошо.[1] Политиците си служат с реторика и внимателно замислена образност, за да повли­яят на гласовете ни. Всички ние сме подложени на натиск у дома, в училище и на работа. Ежедневно ни бомбардират звуци, светлини и дори електрически честоти, които са в дисонанс с тялото и ума, пораждащи стрес, който в крайна сметка може да се прояви в болест или дисбаланс.

Много от тези влияния могат да влошат или дори да породят сериозни здравословни проблеми на физическо, емоционално, психическо и духовно ниво. Ако продължа­ваме да сме слепи за това как ни влияят чужди сили, как се натрупва този стрес, не след дълго ще видим себе си, своя­та околна среда и живота си опустошени и извадени от равновесие.


[1] Това се набива на очи най-вече около Коледа, когато много магазини използват „традиционния“ аромат на дафина – аромат, който отмива тревогите и съмненията, включително тревогата за финансите и прекаленото харчене на пари. – Бел.а.