Процес на създаване на МБ – организационно изграждане Избор на форма за стартиране на бизнеса

Най-често хората, които имат намерение за започването на някакъв бизнес, действат по инерция, по подобие на онова, което са наблюдавали, или имитират бизнеса, в който са участвали като изпълнители. В това няма нищо лошо. Такива са хилядите малки бизнеси, които в миниатюрен вид възпроизвеждат онова, което правят големите в бизнеса.

Традиционното навлизане в бизнеса е основно за българската практика. За съжаление обаче умаляването на мащабите в сравнение с големите фирми съвсем не означава намаляване и на проблемите на малките фирми. Напротив, усилията за оцеляване се увеличават пропорционално с намаляването на мащабите, защото заедно с намаляването на мащабите се намаляват вuдът и размерът на ресурсите, с които може да се противодейства на агресивната пазарна среда.

В същото време, ниските постоянни разходи, възможността за самонаемане и възможностите за лесна промяна съобразно пазарната конюнктура дават такива преимущества, че малкият традиционен бизнес ще остане една от най-привлекателните за навлизане в даден пазар.

Често пъти собствениците на малък бизнес, след като имат вече няколко години след гърба си, се обръщат към изминатuя път и си задават въпроса: “А нямаше ли по-лесен път, с не толкова много рискове, без първите стъпки”, без неимоверното напрежение и безсънните нощи, които трудно се забравят?”

Отговорът е ”да има такава възможност” и практиката на малкия бизнес в развитите страни показва една голяма част от тях. Някои от тях като франчайзинга са вече добре известни на българските предприемачи, други, като придобиването на чужд бизнес и прuдобиването на съсобственост в успяващ бизнес са предстоящи.

Франчайзинг

За мнозинството от потребителите фирмената марка “Макдоналдс” е добре позната и е символ за качество, чистота и бързина на обслужването. Тя присъства вече и у нас. Попитайте обаче кой е Рей Крок и едва ли ще получите верен отговор. Това едва ли е попречило на основателя на компанията “Макдоналдс” да бъде един от най-известните предприемачи на 20 век. Нещо повече, неговото нововъведение и неговuят успех коренно променят практиката на бизнеса и дават възможност на много собственици да навлязат бързо и без големи рискове в конкретния бизнес.

През 1955 година (вече на 53 години) Рей Крок открива първия Макдоналдс ресторант в щата Илинойс, САЩ. През 1960 г. той вече притежава верига от 228 ресторанта с 37 млн. долара продажби, през 1973 година, и над 9000 ресторанта с над 11 млрд. долара продажби в 44 страни на света в края на 1994 г. Успехът на дейността се основава върху четири фактора: Qualіty, Ѕervіce, Cleanlіneѕѕ and Value uлu Качество, Обслужване, Чистота и Стойност, които, както сами ще се убедите, се поддържат на завидна висота във всички ресторанти независимо от това къде те се намират – в Бостьн, София или в Париж.

Рей Крок умира през 1984 г. на 81 години с лично богатство над 500 млн. долара. и оставя една добре функционираща световна верига от заведения за хранене. Той оставя обаче и още нещо, израснало заедно с него, което изразено в цифри е достатъчно внушително и заслужава по-детайлно проучване и внимание.

През 1986 г. в света има около 487 000 франчайзера с около 576 млрд. долара продажби. През 1994 година тези цифри са над 674 000 франчайзера с над 900 млрд. долара продажби. Както сами се убеждавате, едно добро наследство и достатъчен брой последователи.

Какво представлява франчайзингът?

Защо той е толкова привлекателен за собствениците, поради което намира все по-голямо разпространение във все повече области на бизнеса.

Франчайзингът е съглашателство между производителя или притежателя на запазената марка (продукт или услуга) и купувача, което дава изключителните права за локано разпространение (в точно фиксирани граници) по предварително определени процедури срещу предварително договорирани вноски за определен срок.

Франчайзерът е притежателят на правата за производство на продукта или услугата, който предлага опит и знание за това, кое е възможно и кое не в дадения бизнес. Предлага типизирани процедури (технология), имuдж, обща реклама и защита за осъществяването на дейността срещу определено заплащане.

Франчайсистът е лице, което има възможността да навлезе в утвърден вече бизнес, ползвайки чужд имuдж, чужд опит, чужда реклама, като преодолява първоначалните проблеми на новия собственик, срещу определено заплащане, за определен срок.

Преимуществата на франчайзинга се изразяват в следното:

• премахват се всички стартови проблеми за новия бизнес, като франчайсистът получава готов план за действие;

• териториалното разположение на новия бизнес е предварително избрано;

• осигурена е защита от страна на франчайзера върху производството и продажбите за определен район, територия;

• ползва се обща реклама в масовите медии – вестници, радио, телевизия и пр.;

• обслужване от главен офис и тествана система за управление и контрол върху дейността;

• подкрепа при подготовката и обучението на персонала, необходим за осъ­ществяване на дейността.