Процесуални предпоставки

Процесуални предпостивки (ППр) – това са условията, от които зависи съществуването и надлежното упражнение на ПИ.
1.  Предпоставки за възникване на ПИ
а)  Положителни – трябва да са налице:
–  наличие на интерес (нужда) от защита – правен спор относно суб. право;
–  Пс правоспособност на лицето;
–  процесуална легитимация на страните;
–  подведомственост па съда;
б)  Отрицателни (пречки) – трябва да отсъстват:
–  СПН но същия спор (чл.224)
–  изтекъл давностен или преклузивен срок
2.  Предпоставки за редовно упражняване на ПИ
а)  Положителни:
–  исковата молба да отговаря на условията по чл.98,99;
–  спорът да е подсъден на сезирания съд: родовата подсъдност е абсолютна ППр; местната подсъдност е относителна ППр (проверява се само по отвод на ответника в първото заседание, с изкл. на тази по чл.83)
–  страната, която извършва лично Пс действия, да е дееспособна;
–  ако се представлява от др. лице, то да има представителна власт;
б)  Отрицателни (пречки)
–  когато в един и същи съд или в различни съдилища има висящи две дела по същия спор (между същите страни, на същото основание и за същото искане), по-късно заведеното дело се прекратява служебно от съда (чл.95)
–  наличие на договор за отнасяне на спора пред арбитражен или чуждестранен съд по чл.9 (делото се прекратява по отвод на ответника в първото заседание)
–  наличие на висящ процес относно преюднцнален за делото спор (чл. 182 г) (делото се спира до решаването му)
–  наличие на престъпни обстоятелства (чл. 182 д)(делото се спира)
3.  функции на ППр – от тях зависи ПИ, съответно допустимостта на
иска и исковия процес.
–  съдът служебно проверява абсолютните ППр, а относителните (местната подсъдност и договора за отн. на спора пред арбитражен или чуждестранен съд) той проверява само по отвод на ответника най-късно в първото заседание.
–  когато установи липса на полож. или наличие на отрицателна ППр, сьдът действа според естеството на съответната ППр:
а|) взема мерки за поправяне на порока (напр. чл.25 ал.2) б) препраща делото на компет. орган (чл.93 ал. 1)
в)  спира делото (чл. 182г,д)
г)  прекратява делото, като обезсилва всички извършени Пс действия, включително постановеното решение (чл.95 ал.2, 209)