Процесуална правоспособност (ППр)

Процесуална правоспособност (ППр)
ППр е признатата от закона абстрактна възможност едно лице да бъде субект на процесуални правоотношения (да участва в гражданско дело) като страна. Тя е производна от материалната правоспособност.
1. фЛ – от раждането до смъртта.
Ако смъртта настъпи при висящ процес, тя дава повод за процесуално правоприемство, ако предмет на делото е прехвърлимо право. Ако това право е непрехвърлимо, делото се прекратява. Смъртта, настъпила преди процеса, е пречка за възникване на валндно ПсПО. В този случай наследниците подават нова молба.
2.  ЮЛ – всички;
3.  Държавните учреждения, които не са ЮЛ, но имат самостоятелна сметка в банки (ако.няма,- висшестоящото, което има сметка);
4.  Държавата;