Процесуална правоспособност и дееспособност

Процесуална правоспособност (ППр)
ППр е признатата от закона абстрактна възможност едно лице да бъде субект на процесуални правоотношения (да участва в гражданско дело) като страна. Тя е производна от материалната правоспособност.
1. фЛ – от раждането до смъртта.
Ако смъртта настъпи при висящ процес, тя дава повод за процесуално правоприемство, ако предмет на делото е прехвърлимо право. Ако това право е непрехвърлимо, делото се прекратява. Смъртта, настъпила преди процеса, е пречка за възникване на валндно ПсПО. В този случай наследниците подават нова молба.
2.  ЮЛ – всички;
3.  Държавните учреждения, които не са ЮЛ, но имат самостоятелна сметка в банки (ако.няма,- висшестоящото, което има сметка);
4.  Държавата;
IV.  Процесуална дееспособност
ПД е признатата от закона възможност на страната лично, със свои действия да упражнява процесуалните си права.
Критериите са същите, както за гражданската дееспособност- чл. 16,17.
1. Обща ПД- всички пълнолетни (навършили 18 г.) незапретени лица; могат да извършват всякакви действия по всякакви дела;
2.  Ограничена ПД – непълнолетните (14-18 г.) и ограничено запретените; те извършват действията лично, но със съгласието на техните родители или попечители;
3.  Специална ПД – ограничено дееспособните, когато са приравнени на пълнолетни, само по посочени от закона дела (брачни за съпрузите; по ТПО или по чл. 4 ал.2 ЗЛС за всички).
4. Нямат ПД малолетните (до. 14 г.),пълно запретените и ЮЛ. В процеса те участват чрез свои законни представители;
V. Правно значение на ППр и ПД (чл.25)
1. И двете обуславят правото пи иск (ППр – възникването, а ПД -личното упражняване), затова те са абсолютни процесуални предпоставки, за които съдът следи служебно;
2 Те са условия за валидност на извършените от или спрямо страната процесуални действия.
3. Действията, извършени при липса на ППр или ПД могат да бъдат валидирани е обратна сила, ако бъдат потвърдени – съдът дава срок и указания (чл.25 ал. 2, 3);
4. Ако недостатъкът не бъде поправен, настъпват последиците на липсата на ППр или ПД. Ако самото предявяване на иска е извършено от страна без ППр или ПД, процесът се прекратява. Ако е извършено друго действие, то не може да се вземе предвид, освен ако се повтори валидно. Ако все пак съдът го вземе предвид, Р  ще бъде порочно и подлежи на отмяна.