Процесуална легитимация и срокове за образуване на производството

Отмяната е самостоятелно извънинстанционно производство защита срещу влезли в сила неправилни Р.
Актове, които подлежат на отмяна – е недостатък по чл.231, б. „;
(виж т. III).
Не се допуска отмяна на Р, с което е постановен развод, унищожаване на брака или бракът е признат за несъществуващ (чл.231 ал.2).
Легитимирани лица: заинтересованата страна (чл.231, 233) – лицето,
обвързано от неизгодно за него Р;
Компетентен съд – ВКС в 3-членен състав, а за Р на ВС – 5-членен.
Срок – преклузивен – 3 месеца от узнаването на обстоятелството, което служи като основание за отмяна, но не по-късно от 1 година от възникването му (чл.232 ал.1);
Заседанията са открити с призоваване на страните.