Промени в устава на съсловната организация

blsРавда. Съборът на Български лекарски съюз(БЛС) разглежда промени в устава на съсловната организация, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Една от промените, които се предлагат, е неплащане на отчисленията от членски внос от председателя на определена колегия към БЛС за повече от три месеца, броят на делегатите от колегията в събора се определя от броя на хората, за които изрядно е внесен членски внос. Това предложение беше прието с квалифицирано мнозинство.
Друга приета промяна е, че мястото, датата и дневен ред на съборите на БЛС се приемат от Управителния съвет на съсловната организация, като те се съобщават не по-късно от 2 месеца преди провеждането на форума на районните лекарски колегии. Делегатите на събора имат право да предлагат и да гласуват промени в дневния ред.
Отчетно-изборният събор на БЛС вече ще се провежда не по-късно от 2 месеца след изтичане на 3-годишния мандат на управителния съвет на организацията. Ако Управителният съвет откаже да свика събор, Контролната комисия свиква и провежда събор в едномесечен срок след изтичането на двумесечния срок след изтичането на мандата на Управителния съвет.
Росица ГЕОРГИЕВА