Промените за полагане на обществено полезен труд влизат в сила от утре

Промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане влизат в сила от утре, 1 май 2010 г. Срокът за полагане на задължителен обществено полезен труд от безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечни социални помощи, се увеличава на 14 дни месечно, при заетост от 4 часа дневно.

Въведена е и санкция за лицата, които отказват да полагат обществено полезен труд – при първи отказ помощта се спира за срок от 2 месеца, а при повторен отказ – помощта се прекратява за срок от 2 години. Полагането на обществено полезен труд е задължително за безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечни социални помощи и не са включени в програми за заетост.

Обществено полезният труд се полага по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми за обществено полезни дейности.

От полагане на обществено полезен труд са освободени:

1. лицата, полагащи грижи за деца до 3-годишна възраст – майка или баща (осиновителка, осиновител); родител, който отглежда сам детето си; настойници;
2. бременни жени след третия месец на бременността им;
3. лицата с трайни увреждания или с установена временна неработоспособност за повече от 20 дни в месеца;
4. лицата, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;
5. лицата, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ;
6. лицата с тежки психични заболявания, установени от компетентните органи;
7. лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут за периода на участие в Националната програма за интеграция на чужденците в Република България.