Произход – понятие. Произход от майка

Глава ІV СК чл. 31 – 45 / императивни правила – гарантират стабилитета на гражданско правния статус на лицата /

По същността си произхода е биологичната връзка на детето с неговите родители. Произхода от майка се означава в закона като майчиство ,  от баща – бащинство.Произхода е самостоятелен юридич. Факт. От произхода възникват  …. родителските права и задължения.

6 – Основни правни принципа на които се гради цялостната уредба на произхода.

1. Меродавна е кръвната , а не брачната връзка като източник на сем.правни отношения м/у родители и деца .Това е конституционен принцип чл. 47 – децата родени в брак и извън брак имат равни права . Съгл. Чл. 5 ЗН брачните и извънбрачни деца на наследодателя с установен произход от него имат  равни права .

Дали детето има брачен или извън брачен произход , този факт рефлектира само в/у способа за установяване  на бащинството.

По отношение на брачните деца – произхода от баща се установява от призумцията за бащинство  чл. 32 СК

При  извън брачните деца – произхода от баща се установява или чрез установителен иск за дирене на баща чл. 41 СК , или чрез припознаване чл. 35 и следващи СК .До тук се проявява правното значение на кръвната или брачната връзка за определяне на баща. Установи ли се произхода влиза чл. 47 ал. 3 Конституция   – и тези 2 категории деца са равнопоставени .

2. Принципа за истинност на произхода – нашия законодател изисква установяване на обективната истина относно биологичната връзка на произхода – родител – дете. По тази причина законодателя допуска свободно дирене на извънбрачен баща, – чл. 41 . Предоставя самостоятелна процесуална легитимация на майката и отделен иск  на детето. Има право на иск и майката и детето по отделно .

Майката може в 3 год. срок от раждането на детето / закона признава този срок за майката / Интереса на майката е морален.

Когато иска е заведен от майка детето се представлява от особен представител. В този процес майката не може да говори от името  и за сметка на детето .

Детето  – до изтичане на 3 год.  От навършване на пълнолетието / от 18 до 21 год.-   тече нов срок за детето / Интереса на детето е правен .

  1. Принцип за стабилност на произхода – свежда се към стремежа да се ограничат във времето възможните спорове за произход с цел да се осигури  спокойствие в семейството и да се установи гражданско правния статус на детето. Ефекта се постига чрез преклузивни / не подлежат на спиране и прекъсване / срокове за предявяване на искове за установяване и оспорване на произход.чл. 45 СК  – Сроковете  се прилагат служебно не подлежат на спиране и прекъсване . Преклузивни срокове има само по отношение на бащинство .
  2. Принцип за ограничената легитимация за установяване и оспорване на произход – идеята е да се отчете строго интимния характер на проблема за произхода и по тази причина  законодателя обуславя предявяването на искове за установяване и оспорване на произход от личната преценка / искове интуито персоне ; тези искове не се наследяват  ./ чл. 44 ал. 1 / Наследниците нямат право да предявяват и припознаване …. / Наследник може само да встъпи в процес след смъртта на наследодателя ..

Косвен иск по чл. 134 ЗЗД не намира приложение

Нашия закон допуска единствено  срещу наследници на починалия наследник. Чл. 44 ал. 2  Когато бащата или майката са починали  исковете за установяване и оспорване на произход могат да бъдат предявени срещу техните наследници .

Отчитайки строго интимния характер на произхода закона затваря легитимацията в триъгълника майка, баща дете. Това е валидно както за пасивната така и активната легитимация. Трети лица не могат да предявят иск за оспорване на произход .

!!!        Закона допуска в единствен случай   от трето лице да се заведе иск по  чл. 38 СК  – ако има правен интерес . Припознаването може да бъде оспорено от прокурор и от агенцията за социално подпомагане .

Когато някой от лицата в триъгълника / майка , баща / се намира в втори брак. Детето / ищец/ предявява  иск за произход от майка  / чл. 31 /  , ответник е майката . В тези случай иска трябва да се предяви и срещу нейния съпруг .

5.Принципа че установения по надлежния ред произход има действие – / ерга онес / спрямо всички. Принципа се извлича от тълкуването на чл. 220 ал. 2 ГПК вр.чл. 271 до 274  . чл. 220 ал. 2 ГПК – съдебното решение постановено по искове за гражданско състояние действа спрямо всички . чл.271 – 274 – особени искове производства.

Даже да не се покрива с биологичния произход , влязлото в сила решение действа спрямо всички.

Нашия закон не допуска да се търси друг произход докато по надлежния ред не бъде оборен наличния произход.Тази императивна норма се съдържа в чл. 43 СК / отрицателно установителн иск – с който се оспорва акта за раждане ./положително установителен иск  за майчинство/

6 Принцип на законоустановеност и изчерпателно изброяване на способите за установяване и оспорване на произход…..

Уредените в чл. 31 – 45 способи за установяване и оспорване на произход на майка и баща са единствените .

Способите  за установяване и оспорване на произход се делят на 2 вида

Специфични :

Способ за установяване и оспорване на произход от майка :

1 Акт за раждане,

2 установителен положителен иск за майчинство  – чл. 40 СК .

Способ за установяване и оспорване на произход от баща

1.Презумцията за бащинство на съпруга чл. 32 СК

2. Положителен установителен иск за дирене на бащинство  – чл. 41 СК

Общи – единствения общ способ , който е универсален в смисъл че може да намери приложение както за установяване на майка ,така и за баща е Припознаването .

Произхода от майка се определя от раждането чл.  31   СК .  Това не се влияе от факта дали  майката е в брак или извън брак , дали детето е заченато по биологичен начин или с генетичен материал.  Когато детето е заченото с генетичен материал от друга жена, инвитрон  – СК от 85 г. за първи път у нас предвиди че юридическата майка е негенетичната майка , а жената която е износила бременността и е родила детето.

правния способ за установяване на майчинство най често е акта за раждане . чл. 42  и следващи вр чл. 34  и следващи  от закона за гражданската регистрация

Втори способ за установяване на майчинство е чрез положителен установителен иск за по чл. 40 СК . Легитимиран да предяви този иск е детето, майката и бащата на детето .

Иска за установяване на майчинство принадлежи самостоятелно на самото дете , майката и на бащата.

Пасивната легитимация / ответника /  по този иск зависи от това кой е ищец. По същността си иска е положителен установителен иск .Предмета на доказване включва два основни елемента : 1 . Че жената която се сочи , претендира че е майка наистина да е родила. 2. Че е родила тъкмо това дете по отношение на което претендира майчинство.Иска е безсрочен . Съд. Решение има само установително действие. Установява произхода на детето  считано от неговото раждане.Съд. решение има обратна сила  , и са установителни.  Биологичния произход може да бъде само установяван или оспорван.

При търсене на бащинство  ключово значение има установяване  периода на зачеване.