Производство по издаване на индивидуални административни актове

Това производство е уредено в раздел I от ЗАП. ТЬ се отнася за индивидуални административни актове по смисъла на чл. 2 от ЗАП-актове на министри, областни управители, шетозе и други овластени за това органи, с които актове се създават праоа и задължения или се засягат нрава и законни интереси ка граждани и организоции. Това производство не се отнася за актове на президента, на МС, по планиране, цели, вътрешно-служебните актове.

В общата си характеристика производството е безспорно административно. Водещия процеса орган е администрацията. Протича като едно единствено производсто, за което е характерно неравенството на страните. Инициативата за издаването на аткта може да принадлежи на самата администрация, на по-горе стоящ орган, на прокурора или на заинтересованите граждани и организации. Административният : акт се издава от компетентния за това орган, като по-горе стоящия орган няма право да изземва за разрешаване въпрос, който е от компетентността на долу стоящия. Преди да престъпи кам издаването на акта, органът е длъжен да събере всички мнения, становища, обяснения, доказателства, като се допуска това да стане със вейки разрешени от закона доказателствени средства. Самият административен акт се издава в много кратки срокове – в 7-дн. срок ако органът е едноличен и т.н. Актът се издава задължително в писмена форма, с посочване на правното основание и мотивите – чл. 15 от ЗАП /правното основание никога не межо да липсва/. Мотивите наричаме съображенията – излагат се писмено, обикновено преди диспозитива. Най-честа практика на съдълищата е счетат липсата на мотиви за лик порок и допълнителното им представяне санира акта. Мотивите могат да липсват, когато въпроса е държавна или служебна тайна, когато с акта не се засягат права или законни интереси на трети лица или с акта се удовлетворяват изцяло исканията на адресата. Ако въпросът е свързан със ЗЗКИ – може без мотиви. Непроизнасянето в срок™ мълчалив отказ .

Административния акт е официален документ, което изисква задължителни   реквизити   –   наименование,   адресат, диспозитив, пред кого и в какъв срок може да се обжалва, дата подпис и печат. По изключение може да се включи клауза за предварително изпълнение на акта – чл. 16 от ЗАП. Така издаден, актът се връчва на адресата в 3-дн. срок срещу подпис. В срока на обжалването се поправят и ЯФГ.