Производство на настойничеството

Производство – поставяне под запрещение може да стане с искова молба от близки роднини. прокурора и всички имащи интерес лица. След разпита на лицето, за което се иска запрещение, съдът са произнася по молбата. За да се учреди Н. комп. е окръжният съд по местожителство на лицето.
Охранителни мерки – вземат се от органа по Н. и П. до назначаване на настойники попечител. Те са както следва:
–   опис на имуществото;
– др. охранителни мерки, които се вземат относно личността и интересите на лицето Настойнически съвет – учредява се от органа по Н. и П. по местожителство на лицето. Назначават се настойник, зам настойник, двама съветници измежду близките и роднините които трябва да се грижат за лицето. Членове на нает. съвет не могат да са:
І-ва категория – лица, които са юридически негодни (недееспособните);
– лишените от ролит. права по отношение на собствените си деца;
– осъдените за тежки умишлени престъпления
П-ра категория:
– юридич. годни, но са нецелесъобразни, поради алкохолизъм.
– непристойно поведение, користни прояви;
– болни лица;
– лица, чиито интереси противоречат на интересите на поднастойния.