Производство на касационно обжалване

КП започва с получаване от ВКС на изпратените от въззивния съд книжа по чл. 218г. ВКС проверява дали жалбата е редовна и дали обжалването е допустимо. След това – насрочване на делото в съдебно заседание чрез обнародване в ДВ (чл. 218д).
Делото се разглежда от тричленен състав на ВКС в открито съдебно заседание, в което страните могат да дадат обяснения до приключване на заседанието по делото – това са всъщност устните състезания (чл.218е).
Когато разглежда жалбата по същество, ВКС се подчиняла на диспозитивното начало и не може да излиза извън предмета на жалбата. ВКС се произнася само по заявените в жалбата основания. Той оставя в сила или отменя частично или изцяло обжалваното решение, като при отмяна поради съществено процесуално нарушение връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззнвния съд (218ж, ал.1).  Когато обжалваното решение е нищожно или недопустимо, се прилагат нравилата на чл.209 (няма разлика с въззивното производство). Когато решението е отменено поради нарушение па материалния закон или необоснованост, ВКС решава спора по същество.
Съдът, на който е изпратено делото, го разглежда по общия ред, като производството започва от онова незаконосъобразно действие, което е послужило като основание за касиране на решението. Указанията на ВКС по тълкуването и прилагането на закона са задължителни за съда, на
който е върнато делото.
При новото разглеждане на делото се допускат само доказателства за новооткрити и новонастъпили обстоятелства след първоначалното разглеждане на делото от въззивния съд и за проверка на събраните доказателства при това разглеждане.
При повторното разглеждане на делото съдът се произнася и по разноските за водене на делото във ВКС.
Жалбата срещу повторно постановеното решение се разглежда от друг тричленен състав на ВКС, който винаги решава спора по същество.