Продукти на фирмата

Какво съдържа разделът?

В този раздел предприемачът трябва да покаже своя нов продукт (услуга). За да извърши това, е необходимо да разкрие неговите характеристики, сравнявайки ги с тези на конкурентен продукт. Освен това е желател­но да бъде показана патентната чистота на новия продукт. Това е особено наложително, когато новият продукт е предназначен за външния пазар. При наличие тук трябва да се посочи регистрацията на патент, лиценз, търговска марка, промишлен образец.

Каква е структурата на раздела?

Разделът в преобладаващ брой случаи има следната структура:

Описание на продукта (услугата);

Описание на преимуществата на новия продукт (услуга);

Патентна защита.

Каква форма ще има или как ще изглежда разделът?

Предприемач трябва да покаже новия продукт. Тук не са полезни никакви думи, колкото и красноречиви да са те. Следователно тук е задължително да присъстват снимка, скица, макет или рисунка на новия продукт.

Когато новото е услуга, тогава е възможно преимуществата да бъдат показани с помощта на сравнителна характеристика с други аналогични, по­добни или сродни услуги.

Най-добрият начин да покажете преимуществата на новия продукт е сравнителната му характеристика с конкурентни продукти. В този случай обаче трудно ще скриете и неговите слабости.

Обем?

В повечето от случаите при създаване на предприемачески план за този раздел е необходима 1 (една) стандартна страница А4.

Стил и изразни средства?

Тук се използват специфични изразни средства, като снимки, графични построения, рисунки, макети и пр. Те трябва да бъдат изпълнени по такъв начин, че да не ощетяват новата идея, а напротив, да подчертават нейните преимущества. Следователно високото качество на снимките (предпочитани са цветните) и другите изразни средства е ценено преимущество.

Желателно е при съставяне на сравнителната таблица преимуществата на новия продукт да бъдат показвани в цветен фон.

На какви въпроси трябва да даде отговор разделът?

В този раздел читателят (инвеститорът) трябва да намери отговор на следните въпроси:

–  какво е новото в новия продукт;

–  кои са силните и слабите страни на новия продукт;

(на тази основа се формира заданието за реклама и се определя начи­нът на продажба на новия продукт);

– каква е патентната чистота и защита на новия продукт (услуга).

Типични грешки, допускани в изложението

Най-често срещаната грешка при създаването на този раздел е подмяна­та на показването на новия продукт от неговото словесно описание.

Втората грешка обикновено се допуска при описание качествата на но­вия продукт.

Третата грешка е свързана с отсъствието на каквато и да е информация относно патентната защита на новия продукт. Тя обикновено е следствие от непознаването на правата на заявителя на новото и с последствията, произтичащи от това.

Предприемач трябва да знае, че днес е необходимо да бъдат регистрирани и най-малките новости, промени и подобрения в новия продукт. Те са интелектуална собственост и по тази причина са под защитата на зако­на за авторското право.

Какви документи се създават?

При подготовката на този раздел е необходимо да бъде създаден помо­щен документ, (или документи), в който предприемачът може да отра­зява изследователски данни, отзиви за новия продукт, изводи от проучвания на експерти, сведения от проучвания и сравнителни изследвания и други.

Примерно съдържание на такъв работен документ е дадено в последва­щото изложение:

Работен лист № 4 – Новият продукт

Примерно съдържание

Еволюция на новия продукт (образци на прототипи).

Последният образец (снимка, макет, скица, рисунка).

Преимущества на новия продукт (оценки, сравнения и експертизи).

На какъв етап от развитието е новият продукт?

Какъв е новият продукт: капиталоемък, ресурсоемък или трудоемък?

Недостатъци на новия продукт (оценки, сравнения и експертизи).

Уникални характеристики.

Анализ на патентната чистота (проучвания от специализирани органи и агенции).

Първа регистрация на новия продукт.