Продажба на имоти и вещи-държавна и общинска собственост

Съществено правомощие от съдържанието на правото на общинска собственост и правото на държавна собственост е разпореждането, т.е. изършването на правни действия, с които се прекратява правото на собственост или пък се учредяват вещни права и тежести. Тези действия са допустими само по отношение на имоти и вещи частна общинска собственост или частна държавна собственост, тъй като имоти и вещи публична държавна или общинска собственост не могат да се обременяват с вещни права и да се отчуждават. Продажбата на недвижими имоти частна общинска собственост се извършва от кмета на общината след провеждане на търг. Въз основа на резултатите от търга се сключва договор за продажба, който се вписва при съдията по вписванията. Продажбата на имоти частна държавна собственост се извършва от областния управител по местонахождение на имота след провеждане на търг за определяне на купувача и цената. Въз основа на резултатите от търга областният управител издава заповед и сключва договор за продажба в 7-дневен срок. Собствеността преминава върху купувача от датата на сключване на договора. Договорът се вписва при съдията по вписванията от купувача, който представя екземпляр от вписания договор в управление Държавна собственост за деактуване на имота.