Проведе се среща между кметовете на седемте големи града в страната, Европейската комисия и Управляващия орган на ОПРР

Днес, в гр. Пловдив, зам. – министър Лиляна Павлова, в качеството си на Ръководител на Управляващия орган на ОПРР, съвместно с представители на Европейската комисия и представители на Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”, проведе среща на тема: „Подкрепа за интегриран градски транспорт” с кметовете на София, Варна, Бургас, Пловдив, Русе, Стара Загора и Плевен.

Форумът бе организиран в духа на конструктивен диалог и добро сътрудничество, като продължение на практиката на ежемесечните дискусии между седемте големи града на България – бенефициенти по операция: 1.5 „Системи за интегриран градски транспорт” и Управляващия орган на ОПРР.

В рамките на провелата се среща, община Бургас сподели своя опит и добра координация при съвместната си работа с експерти от JASPERS, при изпълнението на предпроектно проучване по проект: „Интегриран градски транспорт в община Бургас”. Представен и дискутиран беше и статусът на проектите за интегриран градски транспорт в останалите шест големи града в страната.

Значително внимание по време на събитието беше отделено на индикативното финансово разпределение на финансовия ресурс по Операция 1.5 „Системи за интегриран градски транспорт” по ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.

Подробна информация беше предоставена и по отношение на създаването на звено със съдействието на консултанти от JASPERS, целящо изработване на дългосрочна стратегия и планиране на средствата за развитие и модернизиране на градския транспорт, касаещи както настоящия, така и бъдещия програмен период.