Проблемът на християнската философия

В историята на човешката мисъл съществува течение, изразяващо се в различни форми и притежаващо разнообразна степен на развитие. Негови представители могат да се срещнат в почти всеки период на съществуването на християнството.

А/ Това течение, източниците на което се намират в достатъчно отдалечен период – може да се каже, към цялата свещена мъдрост на Израел – тегне към отрицанието на човешката мъдрост и философия, имаща автономен характер по отношение на религиозната вяра; в този случай се признава, че философията, доколкото тя е учение за истината, изисква християнска вяра или в краен случай известна първична радост от живот във вярата или определена положителна ориентация по отношение на този живот. При това, установяването на различията между чисто природната, естествена мъдрост и мъдростта на Светия Дух се разглежда като богохулство.

Б/ Някои руски мислители от своя страна предполагат, че обръщането на човека във вярата изменя философията в нейната същност, дават й нова природа, нови принципи, нов чист свят.

В/ Друга традиция се вдъхновява по-скоро от елинската Атина – богинята на мъдростта. Рационалистите и даже някои неотомисти считат, че философията , отличавайки се от вярата, няма нищо общо с нея освен чисто външното сходство, така че самото понятие “християнска философия” не само е съставно, но и “незаконородено”, то не е в състояние да осъществи анализ.

В това съждение има доста основания, които позволяват да се мисли като че ли това е така. Най-лошото от всичко е, когато първите и вторите си мислят, че са прави, когато упрекват своите противници, но това не е достатъчно за тяхната абсолютна правота и напълно е достатъчно за това, че разсъдъкът от самото начало може да изпадне в определено затруднение.

Етиен Жилсон неотдавна даде на този спор мощен тласък и постави въпроса по недвусмислен начин като му даде точно историческо изясняване в труда си: “Духът на средновековната философия”. Да отбележим тук нашият и негов дълбок съюз. А дотолкова, доколкото той се изправя пред взора на историята, тук вече съществуват моменти на теоретическо решение, над които ние ще се опитаме да се съсредоточим.