При освобождаване на средства по мярка 112 „Млад фермер”, те може да се насочат към изрядни проекти

При освобождаване на средства по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери ” на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., Държавен фонд „Земеделие” да има право да покани за сключване на договор кандидати, с подадени изрядни проекти, които са били отхвърлени поради изчерпване на бюджета, съгласно изискванията наредбата. Това бе обсъдено на днешното заседание на Управителния съвет към Управляващия орган на Програмата. В заседанието взеха участие министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, зам.-министър Преслав Борисов, изп. директор на Фонда Калина Илиева и директорът на Дирекция „Развитие на селските райони”, която е Управляващ орган на Програмата, Демина Байрактарска.
Риск-анализът, който предхожда авансовото плащане на одобрените проекти по Мярка 112, показва, че голяма част от подадените заявления не отговарят на изискванията. По предложение на ДФЗ освободеният финансов ресурс от отхвърлени кандидати по мярката ще бъде насочен към изрядните проекти. По данни на фонда такива са около 200 подадени проекти на млади фермери. Подобна практика е прилагана и при одобрение на проектите по Програма САПАРД, уточни Калина Илиева.

Обсъден бе и проблемът с отхвърлените проекти за изграждане на разсадници по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”. Решението на Фонд „Земеделие” да отхвърли проектите за разсадници на кандидати, които не са получили разрешение от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), е законосъобразно и разрешително със задна дата не може да бъде приложено. На заседанието това официално становище на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони бе потвърдено от Управителния съвет.

На днешното си заседание членовете на Управителния съвет взеха и решение за всички подадени проекти по Мярка 321 „Обновяване и развитие на селата” за изграждане на канализационна мрежа кандидатите да са задължени да прилагат и проект за строителство на пречиствателна станция. Такива препоръки са отправили към Фонда от Министерството на околната среда и водите, обясни Калина Илиева. Обсъдено бе и предложението при изменение на наредбите по мерки 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”и 322 „Обновяване и развитие на селата”, изискването за изграждане на канализационна система при изграждането на пътна инфраструктура в малките населени места да отпадне.

Управителният съвет на Управляващия орган по ПРСР взе и решение за всички проекти по мерки 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и 313 „Насърчаване на туристическите дейности”  с изтекъл срок на валидност на офертите, фондът да изиска потвърждението им от оферентите.