Причини за отслабване на зрението

При продължителнo четене, писане, гледане на дребни детайли може да се появят различни оплаквания като умора, размазване на образите, главоболие и др. Най-общи мерки за предпазване от тях включват: преглед при специалист офталмолог за установяване необходимостта от носене на очила, добро осветление, удобна поза и краткотрайни почивки през определен интервал от време – на всеки 30-40 минути, съветват специалистите за „24 часа”.

Основна причина за настъпване на зрителна умора и главоболие е наличието на отклонения в рефракцията на окото: далекогледство, астигматизъм, късогледство. Ако при очния преглед са назначени очила, те трябва да се носят непрекъснато или само при четене според указанията на вашия лекар. Да не се забравя, че от очила само за четене или различни диоптри за далече и за близо се нуждаят само хората след 45-50 години. Зрителната умора се дължи на непрекъснатото мускулно и нервно-психическо напрежение на окото за постигане на ясно зрение. Главоболието се проявява различно в зависимост от индивидуалните особености на човека, типа нервна система и зрителното натоварване, като болката се локализира в слепоочието или зад очите. При изписване на точна корекция с очила и носенето им оплакванията от зрителна умора и главоболие могат да намалеят значително и дори да изчезнат “като с магическа пръчка”. От друга страна, умора може да се появи и при изписване на неправилни очила

Ако вече имате очила, но се появят същите симптоми, вероятно имате нужда от нов преглед и смяна на диоптъра им. Необходимо е проверка на зрението и очилата да се извършва на всеки две години, особено след 45-50-годишна възраст възраст. Препоръчва се корекционните очила да бъдат със специално антирефлексно покритие, което помага и при работа с компютър, тъй като намалява отблясъците. При очилата за постоянно носене и при комбинираните (прогресив) е подходяща допълнителна възможност за предпазване от вредните ултравиолетови лъчи чрез фотохромни стъкла (фотосолар).

Легналото положение не е подходящо за продължително четене поради прекомерното напрежение на мускулите на окото и бързо настъпване на зрителна умора.

Може да се чете в леглото, но с изправен гръб и поставяне на книгата хоризонтално или под ъгъл до 45 градуса.

Основно изискване за оптимално зрение при четене е доброто осветление. Често, за да се постигне добрата осветеност на обектите за наблюдение (текст, дребни предмети, показатели на уреди), е необходимо смесване на дневна и изкуствена светлина.

Всекидневието на съвременния човек е все повече свързано с работа пред компютър или видеотерминали, т.е. с възприемане на информация от екран. Изискванията за осветеността са различни в зависимост от това какъв е текстът – написан или прожектиран. При недостатъчна осветеност за ежедневната работа на човек в затворено помещение дори през деня често се налага добавяне на локално изкуствено осветление.

Източниците на светлина в работното помещение трябва да са подходящо разположени, за да не предизвикват заслепяване. Този ефект е нежелателен, защото влошава качеството на възприемания образ и може да е причина за главоболие, умора, пренапрежение. Неправилно проектираните осветителни тела при работа пред видеотерминали могат да доведат до светлинни отблясъци върху екрана и също да влошат качеството на наблюдаваните обекти. Съществуват нормативни стандарти за осветеност в различни помещения и обекти.

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОТЛИЧНО ЗРЕНИЕ

На все­ки един час ра­бо­та да­вай­те на очи­те си по­чив­ка: с вър­ха на по­ка­за­ле­ца от вре­ме на вре­ме ма­са­жи­рай­те точ­ка­та във вът­реш­ния ъгъл на око­то до­то­га­ва, до­ка­то пред очи­те ви не се по­я­вят чер­ни пет­на.

Всич­ки точ­ки, ко­и­то от­го­ва­рят за очи­те, се на­ми­рат вър­ху ме­ка­та част на ухо­то. Хва­не­те ухо­то на то­ва мяс­то с го­ле­мия пръст и по­ка­за­ле­ца. Раз­мач­к­вай­те в про­дъл­же­ние на 10 се­кун­ди. То­ва ще пре­мах­не умо­ра­та, съ­до­ве­те на очи­те ще се то­ни­зи­рат.
Ко­га­то очи­те ви са умо­ре­ни, су­хи и па­рят, мо­же да из­пол­з­ва­те кап­ки за очи.

ГИМ­НАС­ТИ­КА ПРИ КЪ­СОГ­ЛЕД­С­Т­ВО

Ако не мо­же­те да ми­не­те без очи­ла, ко­га­то тряб­ва да гле­да­те на близ­ко, то се пос­та­рай­те от вре­ме на вре­ме да не ги пол­з­ва­те – поз­во­ле­те на очи­те да по­ра­бо­тят са­ми.
Ето пър­во­то уп­раж­не­ние: зат­во­ре­те сил­но очи­те си за 4-5 се­кун­ди. Пов­то­ре­те то­ва уп­раж­не­ние 7 пъ­ти.

Дру­го­то уп­раж­не­ние се из­пъл­ня­ва от изправен стоеж.
Гле­дай­те 3-4 се­кун­ди пра­во нап­ред и в да­ле­чи­ната. Вдиг­не­те ля­ва­та ръ­ка, пос­та­ве­те па­ле­ца си на раз­с­то­я­ние 30-35 см от очи­те, на ни­во­то на сред­на­та ли­ния на ли­це­то. /chudesa.net