Причини за болестите – Петър Дънов

ImageХКойто не знае причината на дадена болест, той не може да я лекува. Всяка болест има своя далечна или близка причина. Като върви в правия път на живота, човек лесно решава задачите си, не нарушава законите на природата. Всяко нару­шение или отклонение води към заболяване. Отк­лонението може да е станало преди много години, но последствията идват днес. Който намери при­чината на заболяването си, лесно се лекува. Не я ли намери, болестта не го напуща.
Как се обяснява, че болестите се дължат на ду­ховни причини? Отрицателната или разрушител­ната мисъл или чувства са отначало в невидими­те тела на човека: астрално, умствено и пр. Пос­ле те със своите трептения слизат в етерното тя­ло, а от етерното във физическото. Като слязат във физическото тяло, нападат онези органи със своите трептения, с които са сродни по характера на трептенията си. Могат да нападнат бъбреците, черния дроб, сърцето, белия дроб и да ги разру­шат или да ги предразположат към болест. Й тога­ва поради най-малката външна причина, органът заболява.
Някои се плашат от закона на наследственост­та, но този закон е едно благословение, защото по този начин една погрешка, която се предава до четвърто поколение, се ликвидира. Една добра мисъл се предава до много родове, значи добро­то е по-силно от злото. Ако в това време не нап­равите друго престъпление, хиляди години ще се ползвате от едно направено добро. Ако направи­те една погрешка и не я поправите, от четири до десет поколения съдбата ще ви преследва.
Има органични болести, които крият своя про­изход далеч в миналото йа човека. Когато някоя болест се загнезди в астралното тяло, постепенно минава в мисълта, а оттам и във физическото тя­ло. За да се излекува човек, тази болест трябва да се махне от мисълта му. Едно горчиво чувство, една противоречива мисъл причиняват физичес­ки болести. Щом се махне причината, и самата болест изчезва.
Когато бащата и майката се карат, децата поч­ват да боледуват. Там, където има обич между ро­дителите, децата са здрави.
Когато един човек ви мрази, той изпраща с погледа си огнени струи към вас и ако нервната ви система е разклатена, може да ви сполети нещо лошо. Някои хора кълнат и думите им са тол­кова силни, че клетвата може да се сбъдне, изре­чените думи да улучат.
Хората заболяват по единствената причина, че прекъсват връзката си с Божествения свят, вследствие на което се лишават от енергиите на този свят.
Докато човек спазва Божиите закони, всяка клетка в неговия организъм е подложена на обно­вяване. Щом престане да спазва тия закони, клет­ките му започват постепенно да се рушат. Всяка отрицателна мисъл, всяко отрицателно чувство предизвикват особени сътресения, особени експ­лозии в клетките на човешкия организъм. Тези сътресения се отразяват болезнено върху него­вия организъм. Причината за всички болести се крие в човешката крива и отрицателна мисъл.
Човек не може да държи известна идея в ума си, без тя да произвежда известен физиологически ефект върху мозъка и нервната му система. Ка­то знаете силата на мислите, на чувствата и на постъпките си, трябва да бъдете внимателни към тях. Една мисъл, едно чувство, една дума може да произведе върху мозъка и сърцето на човека та­кова напрежение, че да го осакати.
Няма по-силна отрова от отрицателните мис­ли, чувства и състояния на човека. Страхът, омра­зата, съмнението, подозрението са такива отро­ви. Те са утайки, които се наслояват в кръвта и я тровят. Може ли при такива състояния човек да бъде здрав?
Дисхармоничните мисли разстройват мозъч­ната нервна система; дисхармоничните чувства разстройват симпатичната нервна система, а дисхармоничните постъпки разстройват мускул­ната и костната система, физическият и психи­ческият живот са тясно свързани.
Някои болести не са нищо друго, освен резул­тат от заклинания от миналото. За всяка пакост, злина или неправда, направена на някого, човек възприема неговото недоволство и заклинание, което внася дисхармония в организма му и пред­разположение към заболяване. Каквито пожела­ния отправят хората към подобните си, добри или лоши, в края на краищата са ги постигнали. Мощ­на сила е човешката мисъл.
Както каруцата разтърсва човека, така и треп­тенията на грубите думи, на отрицателните мисли и чувства произвеждат сътресение на нервната система.
Страшно е човек да държи в ума си лоши мис­ли за някого. Неверните мисли се наслояват вър­ху съзнанието на човека като утайки и му причи­няват големи мъчнотии и страдания. Отрицател­ните мисли правят човека нервен и неразполо­жен. За да се освободи от лошите и отрицателни­те мисли, човек трябва да работи върху самовъзпитанието си.
Човек трябва да мисли само 50% за себе си, това трябва да е един максимум, и 50% за окръ­жаващите го, ако иска да изпълни Божия закон. Човек не трябва да занемарява себе си, но не може да занемари и своите ближни. Вследствие на това се раждат боледуванията.
Според окултизма всички слепи, всички сака­ти хора, които днес срещаме по земята, са все ученици, които не са издържали изпитите си, вследствие на което са напуснали школата.
Тази неврастения, която съществува в цяла Европа, е едно разслабване на бялата раса. Всички умове са пълни само с мисли за къщи, па­ри, удобства. Материалните блага са изместили чистите мисли, чистите желания, които дават си­ла на човека.
Питате: на какво се дължат нещастията в жи­вота ни? Една от съществените причини за това е безразборното изтребване на млекопитаещите, на безразборното убиване на хора. Когато души­те на убитите отидат в астралния свят, те внасят условия за нервни болести и разстройства между хората. Убитият разбойник се движи свободно между слабохарактерните хора и им внушава чув­ство за отмъщение.
Ако всички служите на любовта, болни няма да има. Щом имате ревматизъм, малка ви е любовта. Всяка болест се дължи на един вътрешен недоимък или на недоимък на светлина, или на недоимък на доброта, или на недоимък на сила.
Щом се намали надеждата у човека, идват бо­лести. Щом се намали вярата-идват други болес­ти. Щом се намали Любовта, идват най-лошите болести. Когато ги усилите – болестите ще си идат.
Хората боледуват, защото са нарушили зако­на на истината. Който иска да изправи живота си, да възстанови здравето си, той трябва да възлю-би истината.
Гордостта е причина за много от заболявания­та. Всички болести се лекуват чрез смирението. Човек се освобождава от болезнените състояния чрез смирение.
Природата си служи със символи и отпечатъ­ци. Няма престъпление или добро, което човек да е направил и за което природата да не е турила отпечатък върху неговото тяло. Тя отбелязва всич­ки престъпления-и всички добродетели.
Всяка болест се дължи на някаква духовна причина. Неправилните отношения между близки­те хора – майка и деца, братя и сестри, мъж и же­на – причиняват различни болести. Щом те опра­вят отношенията си, болестта изчезва.
Ако между мъжа и жената в един дом има не­съгласие, децата им непременно ще боледуват. Децата са здрави и добре възпитани, когато май­ката и бащата живеят в хармония и в съгласие по­между си.
Ако синът дойде в стълкновение с баща си и мисълта на бащата е по-силна, синът ще си зами­не по-бързо от бащата. Ако мразите майка си, тя ще си замине по-скоро. Ако ли майка ви ви мра­зи, вие няма да живеете дълго. Ще обичате майка си, баща си, брат си, сестра си, от здравословно гледище, понеже ако ги предизвикате с вашата омраза, техните мисли към вас ще ви разрушат.
Може, когато мразите и когато ви мразят, да се ограждате постоянно с молитви и формули.
По-хубаво е в дадения случай да използвате закона на Любовта и когато се препоръчва да се възлюби ближния, то причината е да бъдат хората здрави. В едно семейство, ако всички се обичат помежду си, то болести в такъв дом не идват. Ако дойдат, бързо си отиват.
Има едно състояние, което вие не съзнавате, а именно, че само вземате. Искате само доброто, а нищо не давате. При това положение злото се явява като процес да отнеме онова, което вие вземате.
Ще даваш, за да се чистиш.
Ще даваш, за да се подмладяваш.
Ще даваш, за да растеш. Ще даваш, за да си здрав.
Който обича, дава. Бог постоянно дава.
Божественият закон подразбира непрестанно даване.
Кога става човек нервен? Когато носи по-го­лям товар, отколкото са възможностите му.
Съвременните хора се оплакват от неразполо­жение на духа, от изтощаване, от нервност. Коя е причината за тези състояния? Многобройните им желания. Те имат много желания, а малко почва. За да израсне, да даде плод, растението се нуж­дае от земя.
Ако не знае да трансформира правилно енер­гиите на своите нисши желания, човек може да заболее. Това заболяване ще се отрази върху чувствата му и върху неговия духовен живот. Ето защо едновременно с анатомията и физиологията на физическото тяло човек трябва да изучава анатомията и физиологията и на астралното тяло. Болестите на съвременните хора се дължат на не­разбиране закона за превръщане на енергиите.
Неблагодарността осакатява и преждевремен­но състарява човека, а благодарността оживява, възраства и подмладява. Защо боледуват хората? Защото са неблагодарни? Какво да правим, за да се излекуваме? Приложете благодарността на живота. Бъдете благодарни за най-малкото благо, което ви се дава.
Днес хората се плашат от всяка епидемична болест, а не се плашат от греховете и престъпле­нията, които са причина за тези болести.
И ако днес хората са болни, нервни, страда­щи, това отчасти се дължи на храната, която упот­ребяват. Те се ползват от плодовете на земята, която е напоена с кръвта на хиляди и милиони жертви – хора и животни. Земята е пропита от чо­вешка’ кръв и тя трябва да се пречисти. Тя може да се пречисти само като мине през Божествения огън – огънят на Любовта.
Българинът страда от преяждане. Ако яде по-малко, всичко ще се оправи. Като яде, да стигне до 20 хапки и там да спре.
Както пречистваш кръвта си с дълбоко диша­не, така ще намериш начин за пречистване на своите мисли. Болестите се дължат на нечиста кръв и на нечиста храна, която внася нечистотии в стомаха, които постепенно тровят кръвта. Не­чистата кръв носи болести – причинява неразпо­ложение, песимизъм, леност. Човек с чиста кръв се отличава с голяма енергия и пъргавина.
Знайте, че в човек се загнездват онези микро­би, към които той има известно предразположе­ние. Те стават съдружници с него и започват да черпят от неговата енергия. Незабелязано той за­болява и става жертва. Невъзможно е да се заг­незди в теб микроб, с който да не си в съгласие. Страданията, особено при духовните хора, се дължат на тяхната чрезмерна чувствителност, на това, че етерният, астралният двойник на човека излиза повече, отколкото трябва навън, вследст­вие на това приема повече впечатления и, разби­ра се, страда повече.
Кои мисли и кои чувства предизвикват свива­не на капилярите? Отрицателните. Значи, всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и всяка лоша постъпка стесняват капилярните съдове и прекъс­ва теченията на електричеството и магнетизма в човешкия организъм. Електричеството и магне­тизмът се движат по известни линии, имат специ­фичен ритъм. Когато линиите на движението и ри­тъмът се изменят, в организма настава известна дисхармония и ние казваме, че човек заболява. Вие страдате, защото сте в дисхармония с цветовете.
Коя е причината за болестите? Отсъствието на известен цвят в човека. Ако му липсва червеният цвят на любовта, жълтият цвят на мъдростта или синият цвят на истината, той непременно ще бо­ледува. Ето защо, за да не боледувате, трябва да внесете тези цветове както в организма си, така и в своята психика, т.е. в чувствения и умствения си живот.
Науката на бъдещото човечество, която е нау­ка на шестата раса, ще започне именно със зако­на на координацията. Всеки орган в човека тряб­ва да се координира с всички останали органи.
По закона на координацията на човека е опре­делено да изминава дневно по 2-3-5-10 километра път. Ако той се изплаши и не изпълни това, което природата му е определила, няма да се мине дъл­го време и тя ще му наложи глоба за неизпълне­ние на нейните закони. После природата е опре­делила на човека да се храни с чиста и проста храна. Освен това определено е на човека по кол­ко пъти в минута трябва да диша. Някои поемат въздух безразборно, дишат неравномерно, вслед­ствие на което няма координация и между други­те органи,  няма ли пълна координация  между всички органи, ще се родят ред болезнени състо­яния.