Приоритетите на ВЕSТ

Приоритетите на ВЕSТ на европейско равнище включват:

-развитие на потенциалите за предоставяне на базирани на знанието услуги;

-разширяване на инвестициите в информационни и комуни­кационни технологии, както и по-широкото им приложение;

-опростяване и подобряване на административната, регу­латорната и фискалната среда на фирмите;

-поощряване на предприемачеството.

Наред с това в рамките на процедурата ВЕSТ страните-членки трябва да предприемат действия за развитие на политика за насър­чаване на предприемачеството и засилване на конкурентоспособността. Препоръките са в следните области:

-Образование за предприемаческо общество и квалифика­ция- включване на предприемачеството в образовател­ните планове, широка медийна кампания за разясняване на възможностите за бизнес, вкл. и организиране на „дни на  предприемачеството“,  развитие на форми на пос­тоянно обучение и квалификация.

-Достъп до финансови ресурси за малките предприятия, като на следващия етап се финансира разширяването на високотехнологичните фирми- чрез представяне възмож­ностите за достъп до капитали и заеми.

-Достъп до изследвания и иновации и по-добро използване на моделите на МСП- стимулиране участието в изследва­нията и прилагането на резултатите от тях, както и раз­ширяване на консултантските функции на националните патентни агенции.

-Засилване представянето на подкрепящи услуги- главно на възможностите за получаване на финансови ресурси.

-Подобряване на публичната администрация- особено по отношение на опростяване на процедурите за регистрация.

-Въздействие върху заетостта и условията на труд.