Приложения към бизнес плана

Приложенията към бизнес плана могат да бъдат:

–  технически характеристики на изделията;

–  свидетелства за патенти, лицензи, търговски марки, промишлени образци, застрахователни полици, документи за собственост на имоти и автомобили и други;

–  организационни схеми;

–  доклади от консултанти относно проучвания на пазара,

–  конкурентите, поведението на новите продукти, клиентите и други;

–  имената на:

обслужващата банка;

адвокатска къща;

счетоводна къща;

застрахователна компания;

браншова камера.

Прието е приложенията към предприемаческия план да нямат ограничения в обема си.

Освен посочените приложения, с приключването на бизнес плана могат да се добавят още допълнителни документи, които могат да се използват като аргументация в изложението.

Към тези допълнителни документи могат да се отнесат:

Лични резюмета (характеристики)

Ако предпиемачът е еднолочен собственик е подходящо да се включи неговото резюме, ако той членува в дружество, резюме трябва да има на всеки един от партньорите. То задължително трябва да включва следната информация:

Трудова история – имена на работодатели или компании с дати, обозначаващи периода, през който е работено за тях. Подходящо е да се дадат данни за задълженията и отговорностите.

Образование – имена на учебни заведения и данни за периодите, през които предприемачът ги е посещавал, степени, сфери на специализация, допълнителни квалификации.

Специални умения – владеене на чужди езици, способност за работа в екип, организационни способности, готовност да се поемат рискове и т.н.

Други – лични данни, членство в професионални организации, получени награди.

Лична финансова декларация

В допълнителните документи собственикът трябва да включи и финансова декларация за личните си активи и пасиви, която е стандартно изискване от страна на потенциален кредитор.

Кредитни оценки

Кредитният рейтингможе да бъде два типа – личен и делови. Подходящо е от доставчиците на фирмата да се поискат да предоставят писма с оценка на кредитното поведение на собственика. Личният кредитен рейтинг може да се получи от кредитни бюра, банки или компании, с които собствникът е работил на друг принцип освен плащане в брой.

Лизингови и наемни договори

В допълнителните документи могат да се включат и лизинговите и наемните договори, които са в сила в момента, например – договори за помещенията, в които се намира офисът на фирмата, лизинг на автомобили, оборудване и т.н.

Препоръки

Това са документи, в които се подчертава, че предприемачът е уважаван и надежден делови човек, който с основание може да се смята за оправдан риск. Има два вида препоръки – делови препорики, написани от деловите партньори на предприемача, доставчици и клиенти и лични препоръки, написани от хора, с които предприемачът не поддържа делови отношения, но които са в състояние да оценят качествата му.

Договори

Могат да се включат всички догавори, които са изтекли или все още са в сила – например могат да се посочат действащи договори за заем, документи относно предишни делови кредити, договори за закупуване на скъпо оборудване, договори за закупуване на автомобили, както и договори за предоставяне на сервиз и поддръжка.

Други документи

Това са всички документи (освен посочените вече), които не са включени в разделите на бизнес плана. Подходящо е да се добавят само тези документи, които могат да представлят обект на внимание от страна на потенциалния кредитор.

Подреждане на бизнес плана

Бизнес планът трябва да бъде подреден професионално, затова е подходящо да се обърне внимание на следните подробности:

Външен вид – могат да се използват пластмасови спирали за подвързване и сини, кафяви или черни корици – банкерите обикновено са консервативни хора.

Обем – планът трябва да е кратък. Един потенциален кредитор няма намерение да се рови в томове материали, за да намери интересуващата го информация.

Представяне – необходимо е да се направи всичко възможно, за да бъде бизнес планът представителен, но не е подходящо да се харчат паи за професионално оформление или сложни компютърни графики. Някои кредитори могат да ги сметнат за излишни и това да стане повод за размисли, че няма да се използва разумно евентуален заем.

Брой екземпляри – един екземпляр остава за предприемача и копие за всеки един от кредиторите, към които той има намерение да се обърне. Не е подходящо да се работи едновременно с прекалено голям брой кредитори.

Като се отчитат предложените методически съвети за разработването на бизнес плана, предприемачът, е необходимо да разбере, че това е творческа работа, която дава възможности за личностна изява. Поради това предлаганите съвети са са­мо изходна точка за по-нататъшното развитие на уменията на предпри­емача при изграждането на неговата лична гледна точка за създаването на плана.