Приключи срокът за участие в проект за доставка на пожарни автомобили

Днес в 12 часа изтече десетдневният срок, в който юридически лица имаха възможност да подават документи за участие в проект „Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и
агломерационните ареали на шестте най-големи града – Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора“. Близо 30 фирми закупиха документация и заявиха участие в процедурата, 10 от които подадоха оферти. Подадените документи ще бъдат отворени от комисия, избрана чрез жребий на 22 март /понеделник/ от 10 часа в Дирекция Управление на собствеността и социални дейности“ /ул. „Княз Борис І“ № 124/. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата, представители на медиите и на юридически лица с нестопанска цел.

Припомняме, че проектът „Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на шестте най-големи града – Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора“ се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие”.  По програмата ще бъдат доставени 42 пожарни автомобила. С новата техника огнеборците ще реагират по-бързо при постъпване на сигнал за произшествие и ще са в състояние навреме да ограничат щетите при пожари в градските агломерационни ареали. Драстично ще бъдат намалени отделяните емисии парникови газове и разходите за горивно-смазочни материали и обслужване на пожарната техника. В по-голяма степен ще бъде гарантирана и сигурността на огнеборците при изпълнение на служебните им задължения.
През 2009 година проектът за модернизация на пожарната техника в шестте най-големи български града беше спрян поради открити нарушения при провеждане на процедурата. Настоящата документация е съгласувана с Агенцията за обществени поръчки и е взето становище от независим външен експерт относно техническата спецификация на проекта. Целият комплект документи за обявяване на обществената поръчка е одобрен от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.