Приключване и възобновяване на производството по несъстоятелност

Приключване на производството по несъстоятелност : Синдикът представя на съда отчет за своята дейност, както и окончателна сметка за разпределение. Провежда се окончателно събрание на кредиторите, които приемат сметката с удовлетворените и неудовлетворените вземания, след което се прекратява производството по несъстоятелност. Прекратяването става след удовлетворяване на всички кредитори, или когато масата на несъстоятелността е изчерпана (което е по.честият случай). От там насетне със съдебното решение за прекратяване длъжникът-търговец се отписва от търговския регистър. С това решение се прекратяват и правомощията на синдика и, което е най-съществената последица, вземанията, които не са били удовлетворени или са удовлетворени само от части, се погасяват. Погасителният ефект следва всички непредявени вземания, всички неупражнени права и всички неудовлетворени вземания.
Предпоставки. Ако са изплатени всички вземания или масата е изчерпана, производството по несъстоятелност следва да се приключи.
Ако една от тези предпоставки е налице, синдикът трябва да направи окончателна сметка и да направи окончателен отчет в срок 1 м. от изчерпване на масата на несъстоятелността.
Сметката и отчетът се представят на съда и съдът свиква в 14-дневен срок заключително събрание на кредиторите.
Събранието на кредиторите трябва да приеме окончателната сметка и да вземе решение за непродаваемите вещи.
Приключване на производството. Съдът с решение постановява приключването на производството по несъстоятелност и заличаване на търговеца от търговския регистър. Това решение се обнародва в ДВ. Последици:
1) Прекратява производството.
2) Прекратява правата на синдика.
3) Прекратява се общата възбрана и залог.
4) Приключването на производството води до прекратяване на всички непредявени в производството вземания, както и на всички неупражнени права.
5) Погасяват се правата на неудовлетворените кредитори.
Възможно е производството да се възобнови. Условията са много ограничени:
1) Възобновяването е възможно само в срок 1 г. от прекратяването.
2) Ако се освободят суми за оспорените вземания или ако се открие имущество – алтернативни хипотези.
3) Имуществото да е достатъчно за покриване на разноските.
Производството се възобновява по писмена молба на длъжника или кредитор с прието или установено вземане.При възстановяване производството започва от окончателната сметка (която вече е частична).Възобновяват се правата на синдика и комитета на кредиторите.
Реабилитация. Обявяването в несъстоятелност води до неблагоприятни последици за длъжника. Законът допуска търговец, обявен в несъстоятелност, да бъде реабилитиран.