Придобиване и загубване на качеството процесуален представител

Правно значение на представителната власт (ПВ) – същото както на процесуалната правоспособност и дееспособност (чл.25 ал.1) – тя е абсолютна процесуална предпоставка за упражняването на правото на

иск и за извършването на процесуални действия. Важат същите правила – чл .25.
Представителството е два основни вида – а) законно; б) договорно (по пьлномощие).
II. Законен представител (ЗПр) е лицето, чиято представителна власт не зависи от волята на представлявания, а произтича от закона или друг акт.
1.  ЗПр на физически лица
а) ЗПр на процесуално недееспособни лица:
–  родителите спрямо малолетните си деца;
–  настойникът спрямо пълно запретения;
ПВ на родителя и настойника съвпадат по обем. ЗПр може да предявява и да отговаря по всички искове от името на недееспособиия, независимо от техния предмет.
Когато за определени действия законът изисква изрично пълномощно (чл.22 ал.2 – разпореждане с предмета на делото), ЗПр на недееспособння може да ги извършва само с одобрението на съда (чл. 17).
б) ЗПр на дееспособни лица:
– безвестно изчезналите и обявените за отсъстващи (чл. 16 ал.4)
– лица с неизвестно местожителство (чл. 16 ал.5, чл.50 ал.2);
–  неизвестни лица, срещу които се търси обезпечение на доказателства (чл. 168);
–  наследници на още незаето наследство (чл.59 ЗН).
Обявените за отсъстващи се представляват от въведените във владение техни наследници, а всички останали – от назначени от съда представители. ПВ на ЗПр на безвестно отсъстващия и на наследниците на незаето наследство е обща, а на останалите – специална (особен представител). Особен представител се назначава от съда и при противоречие в интересите на представител и представляван (чл. 16 ал:6).
2.  ЗПр на юридически лица – от лицата, които ги представляват по закон (чл.18, ал.1);
.V ЗПр на държавата – от министъра па финансите (чл. 18 ал.З), а за недвижими имоти – от МРРБ (чл. 18, ал.З, 4), които могат да упълномощят доброволни представители – юрисконсулти, адвокати. Държавните учреждения се представляват от техните ръководители, определени от устройствените им правила (чл. 18 ал.З).
III.  Представителство по пълпомощие
Пълномощникът черпи своята ПВ от волята на представлявания -чрез упълномощаване (едностранно волеизявление на представлявания) в писмена форма (чл.21 ал.1). В пълномощното се посочват трите имена, адресът и телефонът на пълномощника.
В МатП пълномощник може да бъде всяко дееспособно лице, което е валидно упълномощено. В ПсП кръгът е ограничен – чл.20:
а)адвокати;
б) родителите, децата, съпругът;
в)  юрисконсултите или други служители е юридическо образование при учрежденията, предприятията, кооперациите и другите обществени организации и ЮЛ (юрисконсултите не са ЗПр).
г) юристите от социално-правните кабинети при здравните заведения, които представляват майките и децата, нуждаещи се от правна помощ, д) областните управители, упълномощени от Мф или от МРРБ в
случаите по чл. 18.
е) други лица, предвидени в законите:
–  търговският пълномощник (чл.26 ТЗ) (според практиката на ВС -само ако има юридическо образование);
–  синдикалните организации и техните поделения (чл.20 ал.2 ГПК);
–  управителят на етажната собственост (чл.47 ЗС); Според обема на ПВ пълномощното може да бъде:
а) общо – чл.22 ал. 1;
б)  изрично – чл.22 ал.2 (за действия на разпореждане с предмета на делото) – трябва точно да се посочат действията;
При ЮЛ упълномощаването трябва да изхожда от представителния орган и да е писмено.
Преустановяване на ПВ (действа занапред!):
–  оттегляне на пълномощното;
–  смърт на представителя или представлявания. IV. Процесуални правомощия на синдика.
Синдикът е законен представител на обявения в несъстоятелност търговец- едноличен търговец, търговско дружество или кооперация (чл. 658, ал.1, т.6 ТЗ) и има правомощията на представителния му орган. Той се назначава от съда по несъстоятелността, вписва се в търговския регистър и се обнародва в ДВ.