Придобиване и загубване на качеството процесуален представител

Правно значение на представителната власт (ПВ) – същото както на процесуалната правоспособност и дееспособност (чл.25 ал.1) – тя е абсолютна процесуална предпоставка за упражняването на правото на
иск и за извършването на процесуални действия. Важат същите правила – чл .25.
Представителството е два основни вида – а) законно; б) договорно (по пьлномощие).
II. Законен представител (ЗПр) е лицето, чиято представителна власт не зависи от волята на представлявания, а произтича от закона или друг акт.
1.  ЗПр на физически лица
а) ЗПр на процесуално недееспособни лица:
–  родителите спрямо малолетните си деца;
–  настойникът спрямо пълно запретения;
ПВ на родителя и настойника съвпадат по обем. ЗПр може да предявява и да отговаря по всички искове от името на недееспособиия, независимо от техния предмет.
Когато за определени действия законът изисква изрично пълномощно (чл.22 ал.2 – разпореждане с предмета на делото), ЗПр на недееспособння може да ги извършва само с одобрението на съда (чл. 17).
б) ЗПр на дееспособни лица:
– безвестно изчезналите и обявените за отсъстващи (чл. 16 ал.4)
– лица с неизвестно местожителство (чл. 16 ал.5, чл.50 ал.2);
–  неизвестни лица, срещу които се търси обезпечение на доказателства (чл. 168);
–  наследници на още незаето наследство (чл.59 ЗН).
Обявените за отсъстващи се представляват от въведените във владение техни наследници, а всички останали – от назначени от съда представители. ПВ на ЗПр на безвестно отсъстващия и на наследниците на незаето наследство е обща, а на останалите – специална (особен представител). Особен представител се назначава от съда и при противоречие в интересите на представител и представляван (чл. 16 ал:6).
2.  ЗПр на юридически лица – от лицата, които ги представляват по закон (чл.18, ал.1);
.V ЗПр на държавата – от министъра па финансите (чл. 18 ал.З), а за недвижими имоти – от МРРБ (чл. 18, ал.З, 4), които могат да упълномощят доброволни представители – юрисконсулти, адвокати. Държавните учреждения се представляват от техните ръководители, определени от устройствените им правила (чл. 18 ал.З).