Привилегировани акции

Те също удостоверяват със собственост в една фирма, но притежават някои характеристики характерни за дълговите ЦК. Претенциите на този вид акционери имат предимство пред претенциите на големите акционери по отношение на текущия доход, дивидента се изплаща на всички задължително и лихви дължими към този период по отношение на претенциите по случай ликвидацията на фирмата, се разпростират до номинална стойност на привилегированата акция. Характерно за тях е фиксирания размер на дивидентните плащания. За разлика от лихвите по облигациите, тези дивиденти могат да бъдат допуснати без това да доведе до фалит на фирмата. Това е така, тъй като притежателят на привилегировани акции са собственици и не могат да претендират при фалит за изплащане на общия доход, нямат падеж. За някои акции се предвижда дата за обратно изкупуване, което може да се разглежда като вид падеж. Притежателите нямат право на глас в ОС. Те обаче могат да придобият такова право, ако плащането на дивидента е пропуснато. Някои акции предлагат комулиране на дивидента, което означава, че пропускането на дивидент за един период води до натрупване не и плащане през следващия период. Някои ПА могат да бъдат конвертирани в обикновени на предварителна фиксирана цена на бъдещ доход. Използването на ПА като инструмент за увеличаване на капитала и като инвестиционен инструмент зависи от няколко фактора:
лесно увеличаване на капитала на фирмата
възможността за пропускане на дивидента
липсата на падеж
поддържането на контрола от страна на обикновените акционери и запазване на кредитоспособността.
Избягва се намаляване на печалбата на една акция поради фиксирания характер на тези дивиденти.
Висока цена на капитала. По-висока от цената на фирмените облигации.
Оценяване
NPV = Vo – Po – разликата м/у стойността и цената
При срок на обратно изкупуване
Vo =  S Divt + DivT + P
(1+k)t    (1+k)T