Преустройство. Форми

Форми – представлява преустановяване на съществуването на една К като правен субект, като цялото и имущество преминава върху друга К. Допустими са следните 4 форми на преустройство: а/ сливане на две или повече К в една К; б/ вливане на една К в друга; в/ разделяне на една К в две или повече К; г/ отделяне на една К от друга.
ОС на заинтересуваните К вземат решения за преустройство във всичките му форми. Специфично за сливането и вливането е, че условията се уговарят от УС и са докладват на ОС на засегнатите К /чл. 37 от ЗК/. При сливане на К съдът вписва новата К или промените след като му бъде представено съответното разрешение, издадено от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително /чл. 2, ал. 2 ЗК/. От преустройство възниква членство за членовете на К, които участват в него. При разделяне новообразуваните К отговарят солидарно за задълженията на прекратената К. При отделяне новообразуваната К отговаря солидарно за задълженията на К, от която се е отделила. УС на новообразуваната К е длъжен да уведоми писмено кредиторите на сливащите се или вливащите се К. Срокът е едномесечен. Той тече от дата на решението за сливане или вливане. Допустимо е в 6 мес срок от получаване на съобщението кредиторите на К да искат изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Изисква се имуществото на прекратените К да се управлява отделно до изтичане на 9 мес. срок от вземане на решението за сливане или вливане. УС на К-правоприемник носи пълна    имуществена отговорност пред споменатите кредитори, когато те не са уведомени или имуществото на прекратената К не се управлява отделно /чл. 39 от ЗК/.