Преустановителни принудителни административни мерки

За разлика от превантивната мярка, тук вече има нарушение макар и незавършило. Но този факт е противоправен и не бива да бъде търпян. Компетентните органи би трябвало да вземат незабавно нужните мерки, за да може колкото се може по-бързо да се преустанови по-нататъшното продължаване на нарушението. Правното основание в случая е наличието на правно нарушение – най-често административно, което не е още завършило, а следователно и противоправните му резултати не са още настъпили в тяхната цялост.
Приложителят на този вид мярка би следвало да прояви оперативност и бързина, за да може по навреме да приложи мярката за пресичане на нарушението. Превантивният елемент в тази мярка е в това, че предотвратява продължаването на нарушението и по такъв начин осуетява настъпването на неправомерните последици от едно непрекъснато правонарушение.
За прилагането на преустановителната мярка е достатъчна ебективната противоправност. И тук тежестта на доказване лежи върху този, който я прилага. Той е длъжен да използва само позволени от закона методи и средства. Преустановителните мерки най-често се изразяват в спирането работата на предприятия, които застрашават живота на работещите в тях и живеещите наблизо. По принцип към преустановителна мярка се пристъпва, като първо се предупреждават собствениците да преустановят нарушението си. След изтичане  на определен срок, преустановителната мярка става неизбежна  и позволена от закона средство за преустановяване на нарушение.
Примери за преустановителни административни мерки има много. Те се съдържат, както в закони, така и в наредби, правилници, постановления и като цяло във всички законови и подзаконови Според Законът за движение по пътищата се спира временно от движение пътно превозно средство, което е технически неизправно, конструкцията му е изменена без разрешение или има лош външен вид, до отстраняване на неизправността.