Преотстъпване на данък върху печалбата

Данък върху печалбата и данък за общините се преотстъпва на юридическите лица – специализирани предприятия или кооперации, членуващи в националните организации на инвалиди, в които трудоустроени лица и инвалидите са не по-малко от:
а. За слепи и слабо зрящи – 30 % от общия брой на персонала зает в основната дейност.
б. За всички други заболявания – 50% от общия брой на персонала зает в основната дейност.
В тези случай данъчно задължените лица начисляват, но не внасят данък върху печалбата и данък за общините.
80 % от данък върху печалбата се преотстъпва и на създадените със закон пенсионни и здравноосигурителни фондове, ВУЗ-ове, както и държавни и общински здравни заведения  за стопанската им дейност, която е пряко свързана с или е помощна за осъществяване на основната им дейност.