Прекратяване на спедиционен договор

Прекратяване – основания: а/ изпълнение на договора; б/ оттегляне на поръчката – когато оттегли изцяло или отчасти поръчката, преди спедиторът да е сключил договора за превоз на товар, доверителят е длъжен да заплати на спедитора възнаграждението и разходите във връзка със сделките, сключени от него до оттеглянето. Той има задължението в срок един месец от оттеглянето на поръчката да се разпореди с имуществото си, което се намира у спедитора. При липсата на разпореждане в едномесечния срок спедиторът има две алтернативни възможности: или да даде на трето лице това имущество за пазене имущество за пазене за сметка на доверителя, или с оглед на покриване на своите претенции към доверителя – да продаде имуществото на цени, които са възможно най-изгодни за доверителя /чл. 360/.; в/ отказ на спедитора да изпълни приетата поръчка – чл. 359, ал. 1 допуска такъв само при прекратяване на договора поради неизпълнение от доверителя. Разпоредбата има диспозитивен характер. В договора може да бъде предвидено друго. Прекратяването се извършва чрез писмено уведомление до доверителя. Спедиторът има право да получи комисионно възнаграждение и обезщетение за направените разходи; г/ смърт или поставяне на един от спедитора – ФЛ под запрещение. Спедиционният договор се сключва с оглед на личността на спедитора; д/ невъзможност на спедитора да изпълни поръчката – става дума за обективна невъзможност, която настъпва след сключването на договора поради причини извън контрола на страните.