Прекратяване на осиновяването .

Родствена връзка не може да се прекрати , защото е основана на кръвна връзка на произход. Осиновителната връзка както се съзадава със съдебен акт , така се и прекратява със съдебен акт.

С оглед начина за прекратяване на осиновяването се различават 2 вида прекратяване

1. Автоматично прекратяване на осиновяването / по силата на самия факт – ео ипсо / , което настъпва при смърт на осиновителя при непълно осиновяване .  / единствен случай при които осиновителна връзка се прекратява по извън съдебен ред /   Във всички останали случай осиновяването се прекратява със съдебно решение.

Съдебното решение може да бъде постановено в рамките на 2 типа съдебни производства :

1.Съд.реш. за прекратяване на осиновяването може да бъде постановено по взаимно съгласие м/у осиновен и осиновител. В тези случай  решението се постановява в едно охранително производство / при което съда дава дължимо правно съдействие  което страните  желаят резултата /

2. При исковите производства при които може да прекрати осиновяването  – съда трябва да реши правен спор , и процеса е състезателен . Съда уважава един конститутивен иск  ,тъй като се уважават потестативни- преобразуващи права .

Основания за прекратяване на осиновяването  по съдебен ред :

1. Тежко провинение на една от страните в осиновяването. / страната дала повод  да се прекрати  осиновяването трябва да е дееспособна ,вменяема / Ако лицето е непълнолетно не може да се пледира  за тежко провинение, използва се т.2 .

2.Наличие на други обстоятелства които разстройват отношенията осиновител осиновен. / развод , поставяне под запрещение на единия осиновител /

3.Смърт на осиновителя при пълно осиновяване

4.Унищожаване на осиновяването поради пороци в учредителния юридически състав / не са били дадени необходимите съгласия по закон /