Прекратяване на дружеството

Прекратяване на дружеството – преустановяване на търговската му дейност. То настъпва на едно от основанията, предвидени в закона или в учредителния договор. Основанията за прекратяване на СД могат да бъдат разграничени на два вида: относителни абсолютни. Разграничителен критерий е възможността или невъзможността на съдружника по своя воля да избегне прекратителния ефект на основанието.
Относителни основания – а/изтичането на уговорения срок. То води автоматично до прекратяване на СД. До прекратяване ще доведе и срок, който по време на съществуването на дружеството съдружниците допълнително са определили. Няма правна пречка те, преди да изтече уговореният срок, да се споразумеят да се споразумеят да продължат дейността на дружеството; б/ съгласието на всички съдружници да прекратят търговския регистър СД; в/ предизвестие от съдружник – такова предизвестие е допустимо, когато дружеството е образувано без срок. Правото да даде предизвестие принадлежи на всеки съдружник. Изисква се предизвестие да бъде направено най-малко 6 месеца преди датата на желаното прекратяване на СД. Предизвестието се изпраща до всички останали съдружници. Разпоредбата е диспозитивна. Допустимо е в учредителния договор да се предвиди, че дружеството ще продължи да съществува и когато бъде прекратено членството на някой съдружник от дружественото имущество. Дружеството му дължи дела от годишната печалба за времето до прекратяването на членестото /чл. 97/; г/ смъртта или поставянето под пълно запрещение на съдружник-ФЛ, както и съдружник- ЮЛ. Това основание е последица на обстоятелството, че СД принадлежи към категорията на персоналните търговски дружества. За наследниците на починалия съдружник е открита възможността да встъпят в дружеството. Срокът за заявяване на искане за встъпване възлиза на три месеца от откриване на наследството. Когато наследниците не желаят да станат съдружници, дружеството изплаща дела на наследодателя и дела от годишната му печалба за времето до откриване на наследството /чл. 97/; д/ предизвестието от личен кредитор на съдружник – право да даде такова предизвестие принадлежи на кредитор, който в продължение на 6 месеца не е могъл да се удовлетвори от принудителното изпълнение върху движимото имущество на съдружника-длъжник. Изисква се предизвестието да бъде в писмена форма и да  бъде изпратено до всички останали съдружници. Срокът на предизвестието е най-малко 6 месеца преди датата на желаното прекратяване на СД. Допустимо е дружеството да не се прекрати. Достатъчно е то или останалите съдружници да изплатят дълга след налагане на запора върху ликвидационния дял на съдружника-длъжник. В този случай се прекратява само участието на съдружника в дружеството; е/ други случаи, предвидени в учредителния договор.
Абсолютни основания – обявяване на дружеството в несъстоятелност; б/ искането на синдикът в производството по несъстоятелност на съдружник. Едно от правомощията на синдикът е да извършва действия по прекратяване на участието на длъжника в търговските дружества /чл. 685, ал. 1, т 12/; в/ решение на съда в случаите, предвидени от закона. Съдът действа по искане на съдружник. Достатъчно е друг съдружник умишлено или с груба небрежност да не изпълни свое задължение по учредителния договор, например когато не е направил уговорената вноска в капитала на дружеството. Достатъчно е и изпълнението на задължението да стане невъзможно. Допустимо е по искане на съдружник съдът, вместо да прекрати дружеството, да изключи виновния съдружник /чл. 95/.