Прекратяване на дружеството

Прекратяване на дружеството – представлява преустановяване на търговската му дейност. То настъпва на едно от основанията, предвидени в закона или в дружествения договор. Основанията за прекратяване на ООД са: 1. основания, на които прекратяването на дружеството без намесата на съда; 2. Основания , на които прекратяването на дружеството настъпва с решение на съда. Към 1. Спадат: а/ изтичане на срока, определен в дружествения договор; б/ решение на съдружниците, взето с мнозинство ѕ от капитала; в/ сливане или вливане в АД или друго ООД. Към 2. Спадат: а/ обявяване в несъстоятелност;  б/ решение на окръжния съд по иск на съдружници, ако важни причини налагат това; искът се завежда срещу дружеството като ЮЛ; изисква се дяловете на ищците да съставляват поне 1/5 от капитала; в/ решение на окръжния съд по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона; г/ решение на окръжния съд по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител. В четирите случая компетентен е окръжния съд по регистрацията на дружеството, който е и съд по несъстоятелността /чл. 154, ал. 1, т 4 и 5 и чл. 155/. За ЕООД законът предвижда особено основание за прекратяването му. Когато капиталът е притежание на едно ФЛ, едноличното дружество се прекратява със смъртта му. Няма пречка в учредителен акт да бъде предвидено друго или наследниците на ЕООД, с прекратяването му трябва да се прекрати и дружеството /чл. 157/. Когато ООД се прекратява без правоприемник, се открива производство за ликвидация. Управителят става ликвидатор на дружеството. В дружествения договор може да бъде предвидено друго.